ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

พิชิตภูกระดึง เที่ยวสงกรานต์บนยอดภู

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดีๆ ของชุมชนอำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ในกิจกรรมที่มีชื่อว่า “พิชิตภูกระดึง เที่ยวสงกรานต์บนยอดภู” ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙  เมษายน ๒๕๕๗ ที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย

นางสาวยุพา ปานรอด ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานเลย ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ว่า ประเพณีสรงน้ำพระพุทธเมตตาบนยอดภูกระดึง ซึ่งเป็นองค์พระที่สร้างขึ้นเมื่อปี  พ.ศ.  ๒๔๖๓ และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ได้ทรงเป็นองค์ประธานดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์และพระราชทานนาม  “พระพุทธเมตตา”  อีกทั้งเป็นประเพณีที่ชุมชนในท้องถิ่นได้ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลายาวนาน หลังเทศกาลสงกรานต์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปศึกษาประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดจนความหลากหลายทางชีวภาพ ในเขตพื้นที่ป่าปิด อาทิ ป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา และป่าสนเขา กิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ “กีฬาบนชั้นฟ้า”  ร่วมละเล่นและแข่งขัน  กีฬาพื้นบ้านพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ พิธีบายศรีสู่ขวัญ ทำบุญตักบาตร  รำถวายเจ้าปู่ภูกระดึง สวดเจริญชัยมงคลคาถา สรงน้ำองค์พระพุทธเมตตา และเปลี่ยนผ้าให้องค์พระพุทธเมตตา นอกจากนี้ยังมีพิธีรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้สูงอายุ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อำเภอภูกระดึง โทร. ๐ ๔๒๘๗ ๑๐๙๓  อุทยานแห่งชาติภูกระดึง โทร. ๐ ๔๒๘๗ ๑๓๓๓และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย  โทร.๐ ๔๒๘๑ ๒๘๑๒/๐ ๔๒๘๑ ๑๔๐๕/email: tatloei@tat.or.th/www.facebook.com/tatloei / www.twitter.com/tatloei

แสดงผล 66 ครั้ง