ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท.สำนักงานนครราชสีมา จัดโครงการขับรถไปหัวใจสีเขียว เที่ยวเพื่อแม่ (Car Go Green)

ด้วยปี ๒๕๕๕ เป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมายุครบ ๘๔ พรรษา, สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา และ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา พร้อมทั้งเพื่อเป็นการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงข้ามภูมิภาคระหว่างกลุ่มจังหวัดในแต่ละภูมิภาค และระหว่างภูมิภาค ให้สอดคล้องกับการรณรงค์ให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างรู้ค่า รักษาแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมเพื่อนำสู่การอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว  สร้างกระแสให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครราชสีมาและสำนักงานเลย ร่วมกับ กรมอุทยานสัตว์ป่าฯ บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด (นิตยสาร Phototech) และบริษัท เจ้าคุณฯ ทัวร์ จำกัด จัด โครงการขับรถไปหัวใจสีเขียว เที่ยวเพื่อแม่    (Car Go Green) ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓  สิงหาคม  ๒๕๕๕ เส้นทาง กรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา – ชัยภูมิ – เลย – นครราชสีมา – กรุงเทพมหานคร  โดยให้เดินทางท่องเที่ยวข้ามภูมิภาค เพื่อเรียนรู้ แลกเปลี่ยน และสร้างประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวในรูปแบบคาราวานรถยนต์ รวมทั้งยังเป็นการเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวในเส้นทางคาราวานให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น และเดินทางมาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ซึ่งการเดินทางท่องเที่ยวทางรถยนต์เป็นหมู่คณะสามารถกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศมากยิ่งขึ้น ดังจุดมุ่งหมาย ททท. ที่ว่า “เที่ยวหัวใจใหม่ เมืองไทยยั่งยืน” 

สำหรับกลุ่มเป้าหมายแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม ๒ เส้นทางท่องเที่ยว คือ นักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัว กลุ่มคนทำงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยกลุ่มที่เป็นผู้ที่ชื่นชอบการเดินทางท่องเที่ยวแบบคาราวานรถยนต์ กรุงเทพมหานคร – ชัยภูมิ – เลย – กรุงเทพมหานคร  จำนวนรถยนต์ ๑๐-๒๐ คัน ๓๕-๕๐ คน ส่วนกลุ่มที่ ๒ เป็นนักท่องเที่ยวทั่วไปจากจังหวัดนครราชสีมา             จำนวน ๘๐ คน เดินทางโดยรถบัส นครราชสีมา – ชัยภูมิ – เลย – นครราชสีมา

นายสุหฤทธิ์  ชาญวนังกูร  ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานนครราชสีมา เผยว่า ครอบครัวถือเป็นสังคมที่มีขนาดเล็กที่สุดและทรงคุณค่าที่สุด ครอบครัวที่อบอุ่นสามารถสร้างการเป็นส่วนหนึ่งของการเจริญเติบโตต่อประเทศชาติในทุกๆด้าน และให้หมายรวมถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมทางการท่องเที่ยว ทำให้การเดินทางท่องเที่ยวทัศนศึกษาเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ให้ประโยชน์  ในการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพการเป็นครอบครัวที่สุขสันต์ “อยากให้ทุกท่านเดินทางท่องเที่ยวด้วยกัน ด้วยหัวใจที่มีความสุขและความทรงจำดีๆกลับไป...” 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานนครราชสีมา ๒๑๐๒ - ๒๑๐๔  ถ.มิตรภาพ  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐  โทร. ๐ ๔๔๒๑ ๓๐๓, ๐ ๔๔๒๑ ๓๖๖๖  โทรสาร ๐ ๔๔๒๑ ๓๖๖๗

 

แสดงผล 156 ครั้ง