ปฏิทินงาน

วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 แถลงข่าวการจัดงาน “เทศกาลไทสกลรวมเผ่า รากเหง้าเดียวกัน”

9 ก.ย. 2562

ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว

แถลงข่าวการจัดงาน “เทศกาลไทสกลรวมเผ่า รากเหง้าเดียวกัน”

วันจันทร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒

ณ  ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑๐  อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

 

๑๔.๐๐ น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับข่าวประชาสัมพันธ์ / รับประทานอาหารว่าง

 

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน

๑๔.๓๐ น.

-

ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมท่องถิ่นจังหวัดสกลนคร

๑๔.๔๕ น.

-

พิธีกรเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวขึ้นบนเวที

 

-

นายวิทยา  จันทร์ฉลอง

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

กล่าวถึง  ภาพรวมการท่องเที่ยวในจังหวัดสกลนครและภาพรวมการจัดงาน“เทศกาลไทสกล

            รวมเผ่า รากเหง้าเดียวกัน”

 

-

นายชัยมงคล  ไชยรบ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

กล่าวถึง ความเป็นมาการเตรียมงานความพร้อม และรายละเอียดการจัดงานฯ

 

-

นายสุหฤทธิ์  ชาญวนังกูร

ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานนครพนม

กล่าวถึง  ภาพรวมสถานการณ์และแนวโน้มด้านการท่องเที่ยวภาคอีสานนโยบายแนวทาง

            การส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสกลนครและการสนับสนุนการจัดงานของ

            การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 

-

จับสลากมอบของรางวัลให้สื่อมวลชน

 

-

พิธีกรเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวถ่ายภาพร่วมกันบนเวที

 

-

สื่อมวลชนสัมภาษณ์ผู้ร่วมแถลงข่าวบริเวณด้านหน้าเวที

 

-

เสร็จสิ้นการแถลงข่าว