ปฏิทินงาน

แถลงข่าวการจัดงาน “Khanom Festival 2016 ตอน Tropical Paradise”

29 มิ.ย. 2559

 

กำหนดการ

แถลงข่าวการจัดงาน  “Khanom  Festival  2016  ตอน  Tropical  Paradise”

วันพุธที่  ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๕๙

ณ  ห้องประชุม  ๑  ชั้น  ๑๐  อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

 

๑๓.๓๐  น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับข่าวประชาสัมพันธ์ฯ / รับของที่ระลึก

๑๓.๔๕  น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับและเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวขึ้นบนเวที

๑๔.๐๐  น.

-

นางสุจิตรา  จงชาณสิทโธ

รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กล่าวถึง  การสนับสนุนการจัดงาน “Khanom Festival 2016 ตอน Tropical Paradise”

            รวมทั้งการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัด  

            นครศรีธรรมราช

 

-

นายพาที  สารสิน 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท  สายการบินนกแอร์  จำกัด  (มหาชน)

กล่าวถึง  การสนับสนุนการจัดงานของบริษัท  สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)

 

-

นายอภิวัธน์  พิเชษฐพันธ์

ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์การตลาดเบียร์สด  บริษัท  สิงห์คอร์ปเรชั่น  จำกัด

กล่าวถึง  การสนับสนุนการจัดงานของบริษัท  สิงห์คอร์ปเรชั่น จำกัด

 

-

นางสาวอรรัมภา  ยิ่งยวด

ประธานการจัดงาน  Khanom  Festival 2016

กล่าวถึง  รายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ ภายในงานฯ  พร้อมทั้งการเตรียมความพร้อม

            ในการรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมงาน

 

-

สื่อมวลชนซักถาม

 

-

ถ่ายภาพร่วมกัน

๑๕.๐๐ น.

-

จบการแถลงข่าว