ปฏิทินงาน

การประชุมรับทราบนโยบายการสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว โครงการบัตรสมาชิกพิเศษ (Thailand Elite Card)

30 พ.ค. 2556

             ขอเชิญร่วมทำข่าว

การประชุมรับทราบนโยบายการสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

โครงการบัตรสมาชิกพิเศษ (Thailand Elite Card)

วันพฤหัสบดีที่  ๓๐  พฤษภาคม   ๒๕๕๖

ณ  ห้องประชุม  ๑  ชั้น  ๑๐  อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

 

๑๐.๓๐  น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน

๑๑.๐๐  น.

-

แถลงข่าวโดย

 

-

นายสุรพล  เศวตเศรนี

ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กล่าวถึง  ความเป็นมาของโครงการ

 

-

นางวิไลวรรณ  ทวิชศรี

รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กรรมการและรักษาการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด

กล่าวถึง  สิทธิประโยชน์ของบัตร Thailand Elite Card

 

-

นายณัช  โขมพัตร

รองผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด

กล่าวถึง  การทำการตลาดของบัตร Thailand Elite Card

 

-

สื่อมวลชนซักถาม

 

-

ถ่ายภาพร่วมกัน

 ๑๒.๐๐  น.

-

จบการแถลงข่าว