เมืองต้องมา...ครั้งเดียวไม่เคยพอ


กระบี่รุกท่องเที่ยวเต็มรูปแบบ เตรียมเปิดแคมเปญใหม่ “กระบี่...ต้องมา: ครั้งเดียวไม่เคยพอ” หรือ “Krabi...The Must: Once is not enough”

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เปิดเผยว่าเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล ในเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อกระจายรายได้และลดความเหลื่อมล้้าในสังคม อีกทั้งเพื่อให้เป็นไปตาม วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดที่มุ่งพัฒนากระบี่ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพในระดับนานาชาติ จังหวัดกระบี่จึง ได้ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส้านักงานกระบี่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ สมาคมธุรกิจการ ท่องเที่ยว สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หอการค้าจังหวัด สมาคมโรงแรม และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ก้าหนดให้ปี 2558 -2559 เป็นปีทองของการท่องเที่ยวกระบี่ ภายใต้แคมเปญ “กระบี่...ต้องมา: ครั้งเดียวไม่ เคยพอ” หรือ “Krabi...The Must: Once is not enough” นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เปิดเผยว่าเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล ในเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อกระจายรายได้และลดความเหลื่อมลำ้ในสังคม อีกทั้งเพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดที่มุ่งพัฒนากระบี่ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพในระดับนานาชาติ จังหวัดกระบี่จึงได้ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย..

แสดงผลหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า
ไปยังหน้า :  
1