ประเพณีไหลเรือไฟ


จังหวัดนครพนม ขอเชิญร่วมงาน งานประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาด จังหวัดนครพนม ประจำปี 2557

จังหวัดนครพนมและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาด จังหวัดนครพนม ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 1 - 9 ตุลาคม 2557 ณ บริเวณสนามศาลากลางจังหวัดนครพนม และริมฝั่งแม่น้ำโขง ถนนสุนทรวิจิตร อำเภอเมืองนครพนม นางสาวบุณยานุช วรรณยิ่ง ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานนครพนม กล่าวว่า วันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 หรือวันออกพรรษา ซึ่งจะมีประเพณีของชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธได้ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณกาล โดยมีความเชื่อตามพุทธประวัติที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้เสด็จขึ้นไปโปรดพระพุทธมารดาบนสรวงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ในระหว่างเข้าพรรษาและได้เสด็จกลับลงมายังโลกมนุษย์ในวันออกพรรษา พุทธศาสนิกชนต่างปิติยินดีในจริยวัตรของพระพุทธองค์ จึงได้ปฏิบัติกิจกรรมเป็นพุทธบูชา ตามแต่วิถีชุมชนของพื้นที่นั้นๆ สำหรับผู้คนใน จ.นครพนม นี้ แม่น้ำโขงเปรียบเสมือนเส้นเลือดหลักที่หล่อเลี้ยงชีวิตของพวกเขา มีชีวิตผูกสัมพันธ์กับแม่น้ำโขง ลุ่มน้ำโขงเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญ เป็นแหล่งน้ำใช้เพื่อการเกษตร การเดินทาง การขนส่ง และอีกมากมายหลายกิจกรรมในชีวิตประจำวัน..

แสดงผลหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า
ไปยังหน้า :  
1