แถลงข่าวการจัดงาน “Water Festival 2015 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย”
วันที่ประกาศข่าว : 19 มี.ค. 2558

กำหนดการ

แถลงข่าวการจัดงาน “Water Festival 2015  เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย”

วันพฤหัสบดีที่  ๑๙  มีนาคม  ๒๕๕๘

ณ  ท่ามหาราช  เขตพระนคร

 

๑๖.๐๐  น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับเอกสารประชาสัมพันธ์การจัดงานฯ

๑๖.๓๐  น.

-

ชมการแสดงวิถีน้ำคนบางกอก

๑๖.๔๐  น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับและเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวขึ้นบนเวที

 

-

นายฐาปน  สิริวัฒนภักดี

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ  จำกัด

กล่าวถึง  ความเป็นมาและแนวคิดการจัดงาน  “Water Festival 2015  เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย”

 

-

ศ.ดร. อภินันท์  โปษยานนท์

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

กล่าวถึง  การสนับสนุนการจัดงานฯ

 

-

นายธวัชชัย  อรัญญิก 

ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กล่าวถึง  การสนับสนุนการจัดงานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 

-

นายวิเชฐ  ตันติวานิช

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่  บริษัท  ไทยเบฟเวอเรจ  จำกัด (มหาชน)

กล่าวถึง  รายละเอียดของงานฯ

 

-

ชมวิดีทัศน์กิจกรรมทั้ง ๔   วัด (วิถีน้ำที่อยู่คู่กับวัด)

 

-

พิธีมอบของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนโครงการฯ

๑๗.๒๐ น.

-

จบการแถลงข่าว