งานเปิดตัวกิจกรรมบูรณาการการท่องเที่ยวกับงานมรดกทางศิลปวัฒนธรรม
วันที่ประกาศข่าว : 22 ม.ค. 2558

กำหนดการ

งานเปิดตัวกิจกรรมบูรณาการการท่องเที่ยวกับงานมรดกทางศิลปวัฒนธรรม (ในช่วงกลางคืน)

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๐๐ น.

.................................................

 

เวลา ๑๗.๓๐ น.  -แขกผู้มีเกียรติ ลงทะเบียน ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

เวลา ๑๘.๐๐ น.  -แขกผู้มีเกียรติทุกท่านพร้อมกันหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร

-แขกผู้มีเกียรติเข้านมัสการพระพุทธสิหิงค์  ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ 

 และเยี่ยมชมพระที่นั่งต่างๆ ภายในบริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

-ชมร้านค้าผลิตภัณฑ์ทุนทางวัฒนธรรมของกรมศิลปากร (Creative Fine Arts)

-ชมการออกร้านผลิตภัณฑ์ชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร

- นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

 กล่างถึง   วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมบูรณาการการท่องเที่ยวกับงานมรดก

 ทางศิลปวัฒนธรรม

เวลา ๑๙.๐๐ น.  -รับประทานอาหารเย็น

-ชมการแสดงจากสำนักการสังคีต  กรมศิลปากร

เวลา ๒๐.๐๐ น.  -ออกเดินทางไปยังวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์)

 นมัสการพระพุทธไสยาสน์

-ออกเดินทางจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์)

-ชมโบราณสถานและรูปแบบสถาบัตยกรรมรอบเกาะกรุงรัตนโกสินทร์

-จบกิจกรรม รถจอดส่งที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  พระนคร

 

 

............................................

 

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม