พิธีต้อนรับนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา (VISA Fee)
วันที่ประกาศข่าว : 16 ส.ค. 2557

กำหนดการ

พิธีต้อนรับนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

ที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา (VISA Fee)

วันเสาร์ที่  ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๕๗

ณ  Gate D 4 อาคารผู้โดยสารขาเข้า  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 

๑๐.๐๐ น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน ณ  เคาน์เตอร์ ททท. ประตู  ๓  ชั้น  ๒  อาคารผู้โดยสารขาเข้า / รับบัตรเข้า Gate D

๑๐.๓๐ น.

-

คณะผู้บริหาร  ททท.  และคณะสื่อมวลชนเดินเข้า  Gate D 4  อาคารผู้โดยสารขาเข้า 

๑๐.๕๐ น.

-

พิธีต้อนรับนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาชนจีนจากนครกวางโจวที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม

การตรวจลงตรา (VISA Fee) ให้ผู้ถือหนังสือเดินทางจากจีนที่เดินทางเข้าประเทศไทย  โดยสารการบิน  China  Southern  Airline  เที่ยวบิน  CZ 357  จำนวนกว่า  ๑๘๐  คน  โดยมีผู้บริหารจาก

หน่วยงานต่างๆ  ให้การต้อนรับและมอบของที่ระลึกให้กับนักท่องเที่ยว

 

 

  •   นายธวัชชัย  อรัญญิก            

    ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

  •   นายเมฆินทร์  เพ็ชรพลาย                 

    กรรมการผู้อำนวยการใหญ่  บริษัท  ท่าอากาศยานไทย จำกัด  (มหาชน)

  •   นางระวิวรรณ  เนตระคเวสนะ 

    ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  •   พันตำรวจเอกชูฉัตร  ธารีฉัตร   

    ผู้กำกับการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองฝ่ายขาเข้า  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  •   นายเกษียร  วัฒนเชาวน์พิสุทธิ์   

   นายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวสัมพันธ์ไทย – จีน

  •   นายชนะพันธ์  แก้วกล้าไชยวุฒิ  

    เลขาธิการสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวสัมพันธ์ไทย – จีน

  •   ผู้แทน   สถานเอกอัครราชฑูตจีนประจำประเทศไทย
  •   นายศิษฎิวัชร  ชีวรัตนพร         

   นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)

 

-

ชมการแสดงหุ่นละครเล็ก “โจหลุยส์”

๑๑.๑๕ น.

-

นักท่องเที่ยวและผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ  ถ่ายภาพร่วมกัน

 

-

เสร็จพิธี

------------------------------------

*หมายเหตุ : กรุณายืนยันเข้าร่วมทำข่าวเพื่อรับบัตรอนุญาตผ่านประตูเข้าร่วมทำข่าวในบริเวณ Gate D อาคารผู้โดยสารขาเข้า

             ที่คุณสุนันทา / สุภาภรณ์  งานสื่อมวลชนสัมพันธ์ในประเทศ  ททท.

               โทรศัพท์ ๐ ๒๒๕๐  ๕๕๐๐ ต่อ ๔๕๒๙  มือถือ ๐๘ ๑ ๖๓๓ ๓๐๘๓ , ๐๘ ๑๔๓๓ ๒๔๐๙