การประชุมเสวนา เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ประกาศข่าว : 7 ส.ค. 2557

 

ก ำหนดกำร กำรประชุมเสวนำ เรื่อง แนวทำงกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงศำสนำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องปฏิบัติธรรม ชั้น ๒ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.
๘.๐๐ – ๙.๐๐ น. ลงทะเบียน รับเอกสาร
๙.๐๐ – ๙.๑๐ น. ชมวิดิทัศน์ตัวอย่างกิจกรรมน าร่องทดลอง
๙.๑๐ - ๙.๓๐ น. คุณสมฤดี ชาญชัย ผู้อ านวยภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการ
๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช น าเสนอผลการศึกษา "แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ"
๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. อภิปรายแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะ โดย ๑) นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช มูลนิธิหอจดหมายเหตุ พุทธทาสอินทปัญโญ ๒) คุณสมฤดี ชาญชัย ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ๓) พระอาจารย์ราวี จารุธัมโม วัดโนนกุดหล่ม ๔) พระมหาเกรียงศักดิ์ อินทปัญโญ ๕) ดร.สุดสันต์ สุทธิพิศาล คณะจัดการจัดการการท่องเที่ยว สาขามรดกทางวัฒนธรรม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ๖) ดร.ปรเมศร์ บุญนิสิริกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ๗) คุณนวลจันทร์ เพียรธรรม บ. เอ็น ซี ทัวร์ แอนด์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด
๘) คุณยอดพล อุทัยพัฒน์ บริษัท ฟีลโซกู๊ด ทราแวล จ ากัด
๙) คุณสุมิตรา มัทธุรนนท์ นายกสมาคมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ผจญภัย ๑๐) คุณสมยุทธ ประดิษฐ์รุ่งวัฒนา
๑๐.๓๐ ๑๑.๓๐ น. อภิปรายทั่วไปจากผู้เข้าร่วม
๑๒.๐๐ ๑๒.๐๐ น. คุณสมฤดี ชาญชัย ผู้อ านวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวสรุปและปิดประชุม
๑๒.๐๐ ๑๒.๑๐ น. พระอาจารย์ราวี จารุธัมโม กล่าวจบพิธีและกราบลาพระรัตนตรัย

กำหนดการ การประชุมเสวนา เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องปฏิบัติธรรม ชั้น ๒ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. ๑๒.๐๐ น.

 

๘.๐๐ ๙.๐๐ น.                ลงทะเบียน รับเอกสาร

๙.๐๐ ๙.๑๐ น.                ชมวิดิทัศน์ตัวอย่างกิจกรรมน าร่องทดลอง

๙.๑๐ - ๙.๓๐ น.                คุณสมฤดี ชาญชัย ผู้อ านวยภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

                                               การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการ

๙.๓๐ ๑๐.๐๐ น.              นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช น าเสนอผลการศึกษา "แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ"

๑๐.๐๐ ๑๐.๓๐ น.           อภิปรายแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะ โดย ๑) นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช มูลนิธิหอจดหมายเหตุ พุทธทาสอินทปัญโญ ๒) คุณสมฤดี ชาญชัย ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ๓) พระอาจารย์ราวี จารุธัมโม วัดโนนกุดหล่ม ๔) พระมหาเกรียงศักดิ์ อินทปัญโญ ๕) ดร.สุดสันต์ สุทธิพิศาล คณะจัดการจัดการการท่องเที่ยว สาขามรดกทางวัฒนธรรมสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ๖) ดร.ปรเมศร์ บุญนิสิริกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ๗) คุณนวลจันทร์ เพียรธรรม บ. เอ็น ซี ทัวร์ แอนด์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด๘) คุณยอดพล อุทัยพัฒน์ บริษัท ฟีลโซกู๊ด ทราแวล จ ากัด ๙) คุณสุมิตรา มัทธุรนนท์ นายกสมาคมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ผจญภัย ๑๐) คุณสมยุทธ ประดิษฐ์รุ่งวัฒนา

๑๐.๓๐ ๑๑.๓๐ น.             อภิปรายทั่วไปจากผู้เข้าร่วม

๑๒.๐๐ ๑๒.๐๐ น.             คุณสมฤดี ชาญชัย ผู้อ านวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวสรุปและปิดประชุม

๑๒.๐๐ ๑๒.๑๐ น.             พระอาจารย์ราวี จารุธัมโม กล่าวจบพิธีและกราบลาพระรัตนตรัย