แถลงข่าวเทศกาลเที่ยวไทย ๕ ภาค @ ชะอำ และงานเทศกาลกินหอย ดูนก ตกหมึก ครั้งที่ ๑๕
วันที่ประกาศข่าว : 21 ส.ค. 2556

  

กำหนดการ

แถลงข่าวเทศกาลเที่ยวไทย  ๕  ภาค @ ชะอำ  และงานเทศกาลกินหอย  ดูนก  ตกหมึก  ครั้งที่  ๑๕

วันพุธที่  ๒๑  สิงหาคม  ๒๕๕๖ 

ณ   ห้องประชุม  ๑  ชั้น  ๑๐  อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

                                                              

๑๓.๐๐ น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน  / รับประทานอาหารว่าง

๑๓.๓๐  น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับและเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวขึ้นบนเวที

 

-

นายมณเฑียร  ทองนิตย์

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

กล่าวถึง  ความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวและกล่าวเชิญชวนนักท่องเที่ยวเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี

 

-

นายสมชาย  ชมภูน้อย

ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคกลาง  ททท.

กล่าวถึง  รายละเอียดการจัดงานเทศกาลเที่ยวไทย  ๕  ภาค  @  ชะอำ

 

-

นายนุกูล  พรสมบูรณ์ศิริ

นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ

กล่าวถึง  รายละเอียดการจัดงานเทศกาลกินหอย  ดูนก  ตกหมึก  ครั้งที่  ๑๕

 

-

นายวิชัย  พลายละหาร

ผู้จัดการฝ่ายตลาด  บริษัท  สิงห์  คอปเปอเรชั่น  จำกัด

กล่าวถึง  การสนับสนุนในงานเทศกาลกินหอย ดูนก  ตกหมึก  ครั้งที่  ๑๕

 

-

สื่อมวลชนซักถาม

 

-

ถ่ายภาพร่วมกัน

๑๔.๓๐  น.

-

จบการแถลงข่าว