พิธีมอบรางวัลการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “สีสันวิถีไทย” (Colorful Thai Life)
วันที่ประกาศข่าว : 14 ส.ค. 2556

กำหนดการ

วันพุธที่  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๕๖

ณ  ห้องประชุม  ๑  ชั้น  ๑๐  อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  (ททท.)  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

                                        พิธีมอบรางวัลการประกวดภาพถ่าย  หัวข้อ  “สีสันวิถีไทย” (Colorful  Thai  Life)

                           โดย  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย   ร่วมกับ  สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

 

 

๑๔.๓๐  น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับเอกสาร

 

-

ชมนิทรรศการภาพถ่ายผู้ที่ได้รับรางวัลต่างๆ ในหัวข้อ “สีสันวิถีไทย” (Colorful  Thai  Life)

๑๕.๐๐  น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับและเรียนเชิญประธานขึ้นบนเวที

 

-

นายประกิตติ์  พิริยะเกียรติ

รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กล่าวเปิดงานและเป็นประธานในการมอบรางวัลต่างๆ  ให้ผู้เข้าประกวด  ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ  จำนวน  ๑  รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๑  จำนวน  ๑  รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๒  จำนวน  ๑  รางวัล

รางวัลชมเชย  จำนวน  ๑๐  รางวัล

 

-

ถ่ายภาพร่วมกัน

๑๕.๔๐  น.

-

เสร็จพิธีมอบรางวัล