แถลงข่าวกิจกรรม “ไมโคร์คาร์พาเหรด เฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหามหาราชินี”
วันที่ประกาศข่าว : 31 ก.ค. 2556

กำหนดการแถลงข่าว

                 แถลงข่าวกิจกรรม “ไมโคร์คาร์พาเหรด  เฉลิมพระเกียรติ  ๑๒  สิงหามหาราชินี”

วันพุธที่  ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๖ 

ณ  ห้องประชุม ๑  ชั้น  ๑๐  อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

 

๑๔.๓๕  น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับ

 

-

ชมวีดีทัศน์การจัดงานในปีที่ผ่านมา

 

-

พิธีกรกล่าวเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวขึ้นบนเวที

 

-

นายธวัชชัย  อรัญญิก รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวถึง   ความร่วมมือในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว


 

-

พ.อ.ธเนศ  กาลพฤกษ  รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก กล่าวถึง   ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม  “ไมโคร์คาร์พาเหรด เฉลิมพระเกียรติ  ๑๒  สิงหามหาราชินี”


 

-

ดร.ภาคภูมิ  เดชสกุลฤทธิ์  รองประธานเจษฎาเทคนิคมิวเซียม กล่าวถึง  รูปแบบการตกแต่งและเส้นทางการจัดขบวน


๑๕.๐๕   น.

-

ถ่ายภาพร่วมกัน / จบการแถลงข่าว