การนำเสนอ “ทิศทางการดำเนินงานด้านการตลาดการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ปี ๒๕๕๗”
วันที่ประกาศข่าว : 8 ก.ค. 2556

กำหนดการ

การนำเสนอ  “ทิศทางการดำเนินงานด้านการตลาดการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ปี ๒๕๕๗”

วันจันทร์ที่  ๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๖

ณ  ห้องเพลนารี  ฮอลล์  ๒  ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

---------------------------

 

๑๖.๓๐ น.

 

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน  / รับเอกสาร

 

 

-

ชมนิทรรศการผลงานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในรอบปีที่ผ่านมา

๑๗.๐๐ น.

-

นายสมศักย์  ภูรีศรีศักดิ์      รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กล่าวถึง   นโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 

 

-

นายสุรพล  เศวตเศรนี       ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

นำเสนอ “เป้าหมายของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย” 

 

 

-

นายพงษธร  เกษสำลี        รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผน  ททท.

นำเสนอ “เป้าหมายการส่งเสริมตลาดต่างประเทศและตลาดในประเทศ” 

 

 

-

นายประกิตติ์  พิริยะเกียรติ  รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด ททท.

นำเสนอแนวทางการส่งเสริมด้านการสื่อสารตลาดการท่องเที่ยว

 

 

-

นางวิไลวรรณ  ทวิชศรี      รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท.

นำเสนอแนวทางการส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว

 

 

-

นางจุฑาพร  เริงรณอาษา 

รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลางและอเมริกา  ททท.

นำเสนอแนวทางการส่งเสริมตลาดต่างประเทศ ภูมิภาคยุโรป แอฟริกา

ตะวันออกกลางและอเมริกา

 

 

-

นายสรรเสริญ  เงารังษี  รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้   ททท.

นำเสนอแนวทางการส่งเสริมตลาดต่างประเทศ ภูมิภาคเอเชีย  อาเซียนใต้และแปซิฟิกใต้

 

 

-

นายธวัชชัย  อรัญญิก รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ   ททท.

นำเสนอแนวทางการส่งเสริมตลาดในประเทศ

 

๑๘.๔๕ น.

-

พิธีกรกล่าวสรุป

 

 

-

ถ่ายภาพร่วมกัน

 

 

-

เสร็จสิ้นงาน