โครงการ อีสาน Let’s Go
วันที่ประกาศข่าว : 21 มี.ค. 2556

กำหนดการแถลงข่าว

โครงการ อีสาน Let’s Go

วันพฤหัสบดีที่  ๒๑  มีนาคม   ๒๕๕๖

ณ  ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑๐ อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 

 

๑๐.๐๐   น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน  

๑๐.๓๐   น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับ

 

-

นายธวัชชัย  อรัญญิก

รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กล่าวถึง  ความเป็นมา วัตถุประสงค์ และรายละเอียดของโครงการ

 

-

นายยอดพจน์  วงศ์รักมิตร

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

กล่าวถึง  ความร่วมมือในการดำเนินโครงการ

 

-

นายกฤษ  พัฒนสาร

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการสื่อสารองค์กร สายการบิน ไทยแอร์เอเชีย

กล่าวถึง  ความร่วมมือในการดำเนินโครงการ

 

-

ถ่ายภาพร่วมกัน

๑๑.๓๐   น.

-

จบการแถลงข่าว