แถลงผลโพล เรื่อง “ท่องเที่ยวไทยใครรับผิดชอบ”
วันที่ประกาศข่าว : 14 มี.ค. 2556

กำหนดการ

แถลงผลโพล เรื่อง “ท่องเที่ยวไทยใครรับผิดชอบ”

โดย  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ร่วมกับ  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

วันพฤหัสบดีที่  ๑๔  มีนาคม   ๒๕๕๖

ณ  ห้องประชุม ๑  ชั้น  ๑๐  อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  (ททท.)  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

 

 

๑๐.๐๐   น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน  / รับเอกสา

๑๐.๓๐  น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับ

 

-

นายพงศธร  เกษสำลี

รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผน  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กล่าวสรุปภาพรวมการดำเนินงานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 

-

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ  นำเสนอผลโพล  “ท่องเที่ยวไทยใครรับผิดชอบ”

 

-

ผศ.ดร. ธนวรรธน์  พลวิชัย 

ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

สรุปประเด็นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็น  “ท่องเที่ยวไทยใครรับผิดชอบ”

๑๒.๐๐  น.

-

ปิดการแถลงผลโพล

 

-

ถ่ายภาพร่วมกัน