งานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี ๒๕๕๖
วันที่ประกาศข่าว : 13 มี.ค. 2556

กำหนดการแถลงข่าว

  แถลงข่าว “งานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ  เมืองแพร่แห่ตุงหลวง  ประจำปี  ๒๕๕๖”  จังหวัดแพร่

วันพุธที่  ๑๓  มีนาคม   ๒๕๕๖

ณ  ห้องประชุม  ๑  ชั้น  ๑๐  อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  (ททท.) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

 

๑๓.๐๐   น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน  / รับเอกสาร / รับของที่ระลึก

๑๓.๓๐   น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับ

 

-

ชมการแสดงการสาธิตขบวนแห่เครื่องสักการะพระธาตุช่อแฮ

 

-

ชมวีดีทัศน์งานประเพณีไหว้สาพระธาตุช่อแฮ  เมืองแพร่แห่ตุงหลวง

 

-

พิธีกรเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวขึ้นบนเวที

 

-

นายอภิชาติ  โตดิลกเวชช์  

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

กล่าวถึง  การจัดกิจกรรมและความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่

 

-

พระครูบัณฑิตเจติยานุการ 

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ  พระอารามหลวง

กล่าวถึง  รายละเอียดการจัดงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ  เมืองแพร่แห่ตุงหลวง 

ประจำปี  ๒๕๕๖  จังหวัดแพร่

 

-

นายธวัชชัย  อรัญญิก       

รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กล่าวถึง  ภาพรวมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดแพร่ และการสนับสนุนการจัดงาน

ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 

-

สื่อมวลชนซักถาม

 

-

ถ่ายภาพร่วมกัน

 

-

จบการแถลงข่าว