งาน “อาบน้ำแร่ แลระนอง” ประจำปี ๒๕๕๖
วันที่ประกาศข่าว : 6 มี.ค. 2556

กำหนดการแถลงข่าว

 แถลงข่าวการจัดงาน “อาบน้ำแร่  แลระนอง”  ประจำปี  ๒๕๕๖

วันพุธที่  ๖  มีนาคม   ๒๕๕๖

ณ  ห้องประชุม  ๑  ชั้น  ๑๐  อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  (ททท.) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

 

 

๑๔.๐๐   น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน  / รับเอกสาร / รับของที่ระลึก

 

-

ชมและชิมอาหารพื้นบ้านของชาวระนอง

๑๔.๓๐  น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับและเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวขึ้นบนเวที

 

-

ว่าที่ร้อยตรี  เชิดศักดิ์  จำปาเทศ   ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

กล่าวถึง  รายละเอียดการจัดงาน “อาบน้ำแร่  แลระนอง” 

 

-

นายประเมศวร์  อมาตยกุล          ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้   ททท.

กล่าวถึง  การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 

-

นายสุริยะ  คูหะรัตน์                  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง

กล่าวถึง  รายละเอียดการจัดกิจกรรมส่งเสริมน้ำแร่  และ  สปา

 

-

นายเสรี  คงรัตน์                      วัฒนธรรมจังหวัดระนอง

กล่าวถึง  การจัดกิจกรรมแสดงวิถีชุมชนชาวระนอง

 

-

นายสนชัย  อุ่ยเต้กเค่ง                นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดระนอง

กล่าวถึง   ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดระนอง

 

-

สื่อมวลชนซักถาม

 

-

ถ่ายภาพร่วมกัน / จบการแถลงข่าว