งานประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงโล่และถ้วยพระราชทาน
วันที่ประกาศข่าว : 10 ต.ค. 2555

กำหนดการ

แถลงข่าวงานประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงโล่และถ้วยพระราชทาน 

อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร และ เทศบาลตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ประจำปี  ๒๕๕๕

วันพุธที่  ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๕

ณ  ห้องประชุม ๑  ชั้น  ๑๐  อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

 

๑๓.๓๐  น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับเอกสาร /รับของที่ระลึก

๑๔.๐๐  น.

-

นายมงคล  เกิดโกสุม โฆษกการแข่งขันเรือยาว (พิธีกร) กล่าวต้อนรับและเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวขึ้นบนเวที

 

-

นายพีระศักดิ์  หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวถึง  การเตรียมความพร้อมและสถานที่การจัดงานประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงโล่  และถ้วยพระราชทาน  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  ประจำปี  ๒๕๕๕

 

-

นายชุมพล  จุลใส  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จังหวัดชุมพร  กล่าวถึง  ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร

 

-

นายอัชฌา  แดงกนิษฐ์ นายกเทศบาลเมืองหลังสวน จังหวัดชุมพร กล่าวถึง  แนะนำกิจกรรมในงานประเพณีแห่พระแข่งเรือ

 

-

นายขวลิต  เทพประดิษฐ์  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง กล่าวถึง  รายละเอียดและกิจกรรมการแข่งขันเรือยาวจังหวัดระนอง

 

-

นายปรเมศวร์  อมาตยกุล  ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้   การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวถึง  การส่งเสริมการท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์การจัดงานฯ ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 

-

สื่อมวลชนซักถาม

 

-

ถ่ายภาพร่วมกัน

๑๕.๐๐  น.

-

จบการแถลงข่าว