พิธีเปิดนิทรรศการแสดงภาพถ่ายผลงานที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards)
วันที่ประกาศข่าว : 27 ก.ย. 2555

พิธีเปิดนิทรรศการแสดงภาพถ่ายผลงานที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย
(
Thailand Tourism Awards)

วันพฤหัสบดีที่   ๒๗   กันยายน  ๒๕๕๕

ณ ลาน Work & Play ชั้น ๑ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม ๙

 

 

๑๔.๓๐ น.

-

สื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติลงทะเบียน

 

๑๕.๐๐ น.

-

นายสุรพล  เศวตเศรนี  ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ประธานในพิธี เดินทางมาถึง

 

 

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับและเรียนเชิญประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน

 

 

-

ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานและทำพิธีเปิดนิทรรศการแสดงภาพถ่ายผลงาน

ที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) 

 

 

-

ประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติถ่ายภาพร่วมกัน

 

 

-

ประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติ  เยี่ยมชมนิทรรศการแสดงภาพถ่าย จำนวน ๑๑๒ ภาพ  ซึ่งเป็นภาพแหล่งท่องเที่ยว  ที่พัก  ชุมชน  องค์กร/หน่วยงาน  และรายการนำเที่ยวที่ได้รับรางวัลจากการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย

 

 

-

เสร็จสิ้นพิธีการ