การประกวดภาพถ่าย “มหัศจรรย์พรรณไม้งามเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ”
วันที่ประกาศข่าว : 8 ส.ค. 2555

กำหนดการงานแถลงข่าว  

การประกวดภาพถ่าย “มหัศจรรย์พรรณไม้งามเทิดพระเกียรติ  

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” 

วันที่ 8 สิงหาคม 2555 

ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 10 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ


14.00–14.15 น.  

- สื่อมวลชนลงทะเบียนและรับของที่ระลึก
 

 

- รับประทานอาหารว่าง
 

14.15–14.35 น.     

การแถลงข่าว ประกวดภาพถ่าย “มหัศจรรย์พรรณไม้งามเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” โดยมีผู้เข้าร่วมแถลงข่าว ดังนี้
 

 

1. คุณปนัดดา จันทร์ปัญญา ผู้อำนวยการกองตลาดภาคเหนือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
 

 

2. ดร.ประมุข  เพ็ญสุต  รองผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์
 

 

3. คุณชูศักดิ์  วรพิทักษ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ มูลนิธิภาพถ่ายแห่งประเทศไทย (คณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพถ่าย)
 

 

4. คุณทรงพล สาหร่าย ผู้แทนจาก Canon Marketing (Thailand) Co.,Ltd.
 

14.35–14.45 น.  

- ตอบข้อซักถามของสื่อมวลชน