แถลงผลการวิจัย หัวข้อ “ ไทยยังอะเมซิ่งอยู่จริงหรือ? ”
วันที่ประกาศข่าว : 31 ก.ค. 2555

กำหนดการแถลงผลการวิจัย

หัวข้อ “ ไทยยังอะเมซิ่งอยู่จริงหรือ? ”

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ยูเรก้า คอนซัลติ้ง

วันอังคารที่  ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๕

ณ  ห้องบอลล์รูม ๓ ชั้น ๗  โรงแรมโซฟิเทล สุขุมวิท

 

 

๑๓.๐๐  น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน 

 

๑๓.๓๐  น.

-

พิธีกร ( ดร. อภิชาต  อินทรวิศิษฎ์ ) กล่าวต้อนรับ

 

 

-

นายสุรพล  เศวตเศรนี      ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กล่าวถึง   ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ

 

๑๓.๔๕  น.

-

ดร.หลุยส์  ดนัย  คริสธานินทร์   กรรมการผู้จัดการ ยูเรก้า คอนซัลติ้ง

กล่าวแนะนำทีมนักวิจัย  การออกแบบ และระเบียบวิธีวิจัย

 

 

-

ผศ.ดร. จุฑามาศ   วิศาลสิงห์  ผู้อำนวยการโครงการฯ  และ

อาจารย์ ณฤดี  คริสธานินทร์  ผู้จัดการโครงการฯ

ร่วมกันนำเสนอผลสรุปของการวิจัย

 

 

-

นายพงศธร  เกษสำลี

รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผน  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กล่าวถึง  บทสรุปผลงานวิจัยกับการวางแผนด้านท่องเที่ยวของประเทศไทย

 

๑๔.๔๕  น.

-

ตอบข้อซักถาม

 

๑๕.๐๐ น.

-

ถ่ายภาพร่วมกัน