ทิศทางการดำเนินงานด้านการตลาดการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ปี ๒๕๕
วันที่ประกาศข่าว : 16 ก.ค. 2555

กำหนดการนำเสนอ  

“ทิศทางการดำเนินงานด้านการตลาดการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ปี ๒๕๕๖”  

วันจันทร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕

ณ ห้องเพลนารี ฮอลล์ ๒ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

๑๗.๐๐ น.    †    สื่อมวลชนลงทะเบียน 

๑๘.๐๐ น.        เริ่มงาน แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน เข้าสู่ห้องเพลนารี ฮอลล์ ๒

๑๘.๑๐ น.        พิธีกรเชิญ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และรองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

                        ขึ้นสู่เวทีเพื่อนำเสนอ “ทิศทางการดำเนินงานด้านการตลาดการท่องเที่ยว”แต่ละด้าน

                       † นายสุรพล  เศวตเศรนี ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

                        กล่าวถึง บริบทแห่งความท้าทายและเป้าหมายการดำเนินงานด้านการตลาดการท่องเที่ยว ปี ๒๕๕๖

                  †      พิธีกรเชิญ รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นำเสนอทิศทางการดำเนินงานด้าน 

                        การตลาดการท่องเที่ยวแต่ละด้านเริ่มจาก

                       นายพงศธร  เกษสำลี  รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผน  ททท.

                       นำเสนอยุทธศาสตร์การดำเนินงานด้านการตลาดการท่องเที่ยว ปี ๒๕๕๖

                       นางจุฑาพร  เริงรณอาษา  รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง  และอเมริกา  ททท.

                       นำเสนอทิศทางการดำเนินงานด้านตลาดต่างประเทศภูมิภาคยุโรป แอฟริกา ตะวันออก  กลางและอเมริกา 

                      นายสรรเสริญ  เงารังษี  รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้  ททท.

                      นำเสนอทิศทางการดำเนินงานด้านตลาดต่างประเทศภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกใต้

                      นายธวัชชัย  อรัญญิก  รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ  ททท.

                      นำเสนอทิศทางการดำเนินงานด้านตลาดในประเทศ  

                      นางวิไลวรรณ  ทวิชศรี  รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท.

                      นำเสนอทิศทางการดำเนินงานด้านสินค้าการท่องเที่ยว

                      นายประกิตติ์  พิริยะเกียรติ  รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด  ททท.

                     นำเสนอทิศทางการดำเนินงานด้านสื่อสารการตลาดและตัวอย่างวีดิทัศน์โฆษณาสำหรับตลาดในประเทศและต่างประเทศ 

                     พิธีกรกล่าวสรุปภาพรวม ขอบคุณแขกผู้มีเกียรติและผู้เข้าร่วมงาน