พิธีลงนามการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว
วันที่ประกาศข่าว : 18 มิ.ย. 2555

กำหนดการ

พิธีลงนามการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว

วันจันทร์ที่  ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๕๕

ณ  ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑๐ อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 

 

๑๓.๐๐  น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน

๑๔.๐๐  น.

-

พิธีลงนามข้อตกลงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว

 

 

4นายสุรพล  เศวตเศรนี 

   ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

4นายวีระยุทธ  เอี่ยมอำภา 

    อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

 

-

ถ่ายภาพร่วมกัน

๑๔.๓๐  น.

-

เสร็จพิธีลงนาม