พิธีเปิดโครงการอบรม “การเป็นเจ้าบ้านที่ดี (Smile Host)” ภายใต้โครงการห้องรับแขกไทย ห้องรับแขกโลก (Miracle Thailand Year 2012)
วันที่ประกาศข่าว : 5 มิ.ย. 2555

 

 

 

กำหนดการ

พิธีเปิดโครงการอบรม  การเป็นเจ้าบ้านที่ดี  (Smile  Host)” 

ภายใต้โครงการห้องรับแขกไทย  ห้องรับแขกโลก  (Miracle  Thailand  Year  2012)

วันอังคารที่  ๕  มิถุนายน  ๒๕๕๕

(กลุ่มให้บริการนักท่องเที่ยวในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  รุ่นที่ ๒)

ณ  ห้องสุวรรณภูมิ  เอ  โรงแรมโนโวเทล  แบงคอก  สุวรรณภูมิแอร์พอร์ท

 

 

๐๘.๓๐  น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / เยี่ยมชมนิทรรศการ


๐๙.๐๐  น.

 -

พิธีเปิดการอบรมโครงการอบรม  การเป็นเจ้าบ้านที่ดี  (Smile  Host)”  ภายใต้โครงการห้องรับแขกไทย  ห้องรับแขกโลก  (Miracle  Thailand  Year  2012)   โดย 
นางสาวเบญจวรรณ    สุเนตรวรกุล ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  (ททท.)


 

-

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือรณรงค์การบริการนักท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  (ททท.)  และ  หน่วยงานเครือข่าย ๑๑  หน่วยงาน

 - เรืออากาศโทณรงค์ชัย  ถนัดช่างแสงรองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ)

 - พล.ต.ต. ณัฐธร   เพราะสุนทร  ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง  ๒

 - พ.ต.อ.  บุญรอด  อังกาบ  ผู้อำนวยการกองกำกับการ ๖ 
    กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว

 - พล.ต.ต. จิตติ  รอดบางยาง  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ

 - ผู้แทน  กรมการขนส่งทางบก

 - นายสุทธิชัย  สังขมณี  รองอธิบดีกรมสรรพกร 

 - นายศิษฎิวัชร   ชีวรัตนพร  นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

 - นางสาวศุวรรณ   ถนอมเกียรติภูมิ กรรมการสมาคมโรงแรมไทย

 - ผู้แทน  สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวไทยภายในประเทศ

 - ผู้แทน  บริษัท  ไทยแลนด์  พริวิเลจ  คาร์ด จำกัด


๑๐.๐๐  น.

-

รับประทานอาหารว่าง

--------------------------------------------