Miracle of Thai Food and Fruits Festival 2012
วันที่ประกาศข่าว : 15 พ.ค. 2555

กำหนดการ 

แถลงข่าว “Miracle  of  Thai  Food  and  Fruits  Festival 2012”

วันอังคารที่  ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๕ 

ณ  ห้องประชุม  ๑  ชั้น  ๑๐  อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  (ททท.)

 

 

๑๐.๓๐  น. 

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน  / รับของที่ระลึก


 

-

ชมการแสดง


๑๑.๐๐  น.

-

พิธีกร  (นางสาวปรินดา  คุ้มธรรมพินิจ)  กล่าวต้อนรับและเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าว กล่าวถึงรายละเอียดและวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม “Miracle  of  Thai  Foodand  Fruits  Festival  2012”  โดย

-นางวิไลวรรณ  ทวิชศรี   

  รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

-นางสาวพจมาน  ศิริรังษี

  บรรณาธิการนิตยสาร  Food  of  life

 

 

-

สื่อมวลชนซักถาม


 

-

ถ่ายภาพร่วมกัน


 

-

พิธีกรเรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมรับประทานอาหารจากร้านตัวอย่างที่นำมาออกบูธ


 

-

จบการแถลงข่าว