โครงการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๖
วันที่ประกาศข่าว : 3 พ.ค. 2555

            แถลงข่าวโครงการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย  ครั้งที่ ๙  ประจำปี ๒๕๕๖ 

      (Thailand Tourism Awards 2013 ) 

และ รางวัล PATA Gold Awards 

     วันพฤหัสบดีที่  ๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๕   

 ณ  ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑๐ อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 

 

๑๓.๓๐ น. 

- 

สื่อมวลชนลงทะเบียน


๑๔.๐๐ น.

-

ชมสปอตเชิญชวนร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการฯ( ความยาว ๑ นาที )


 

-

พิธีกรนำเข้าสู่การแถลงข่าวรูปแบบสนทนา


 

-

นายสุรพล  เศวตเศรนี ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวถึง  ที่มา วัตถุประสงค์ และผลสำเร็จที่ผ่านมาของโครงการฯ และ โครงการที่ได้รับรางวัล PATA Gold Awards


 

-

ดร.เทิดชาย  ช่วยบำรุง ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)        รองประธานกรรมการตัดสินโครงการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย กล่าวถึง  ประเภทรางวัลและเกณฑ์การตัดสินรางวัลประเภทต่าง ๆ

 

-

ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการ  กล่าวสรุปและเชิญชวนผู้ประกอบการท่องเที่ยวสมัครเข้าร่วมโครงการฯ


 

-

สื่อมวลชนซักถาม


 

-

ผู้แถลงข่าวและผู้ที่ได้รับรางวัล PATA Gold Awards ถ่ายภาพร่วมกัน


๑๕.๐๐ น.

-

จบการแถลงข่าว