ประเพณีบุญบั้งไฟยโสธร ประจำปี ๒๕๕๕
วันที่ประกาศข่าว : 2 พ.ค. 2555

กำหนดการ

แถลงข่าวประเพณีบุญบั้งไฟยโสธร  ประจำปี  ๒๕๕๕

วันพุธที่ ๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๕

ณ  ห้องประชุม ๑  ชั้น  ๑๐  อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

  

๑๓.๓๐ น. 

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับของที่ระลึก


 

-

ชมการแสดงทางวัฒนธรรม


๑๔.๐๐  น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับและเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวขึ้นบนเวที


 

-

นายประวัติ  ถีถะแก้ว   ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร กล่าวถึง  ความพร้อมของการต้อนรับนักท่องเที่ยว  และวัตถุประสงค์ในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร  ประจำปี  ๒๕๕๕


 

-

นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร กล่าวถึง  รายละเอียดกิจกรรมต่างๆ  ภายในงานฯ


 

-

นางยุพา  ปานรอด ผู้อำนวยการ ททท.  สำนักงานอุบลราชธานี กล่าวถึง   การส่งเสริมตลาดท่องเที่ยวภายในประเทศและต่างประเทศ  และการสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์การจัดงานฯ ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย


 

-

สื่อมวลชนซักถาม


 

-

ถ่ายภาพร่วมกัน


 

- 

จบการแถลงข่าว