มาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาติ ที่เมืองนคร ๒๕๕๕
วันที่ประกาศข่าว : 23 ก.พ. 2555

กำหนดการ

แถลงข่าว “มาฆบูชา  แห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาติ  ที่เมืองนคร  ๒๕๕๕”

วันพฤหัสบดีที่  ๒๓   กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ 

ณ   ห้องโถง  ชั้น ๑  อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  (ททท.)

 

๑๓.๓๐  น. 

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับของที่ระลึก

  

 

-

ลองลิ้มชิมรสกับขนมพื้นบ้านและอาหารพื้นเมืองของจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

๑๔.๐๐  น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับและเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวขึ้นบนเวที

 

 

-

นายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวถึง  ภาพรวมของกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาของ            จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 

-

นายธวัชชัย  อรัญญิก รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวถึง  การท่องเที่ยวเชิงพุทธ  เที่ยวหัวใจใหม่ เมืองไทยยั่งยืน

 

 

-

นายพิชัย  บุญยเกียรติ   นายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช  กล่าวถึง  การมีส่วนร่วมและเป็นผู้สนับสนุนการจัดงานและกวนข้าวมธุปายาส (ยาคู)  การเวียนเทียน

 

 

-

นายสุจินต์   พิมเสน รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครศรีธรรมราช กล่าวถึง  การเตรียมความพร้อมในการจัดงานฯ และความพร้อมของเจ้าบ้านที่ดี

 

 

-

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย  ศุกระกาญจน์ อธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช  กล่าวถึง  ภาพรวมงานมาฆบูชาและประวัติที่ผูกพันกับองค์พระบรมธาตุเจดีย์ที่พร้อมก้าวสู่มรดกโลก

 

 

-

ถ่ายภาพร่วมกัน

 

 

-

จบการแถลงข่าว