แถลงข่าว “สัมพุทธชยันตี – มาฆปูรมีศรีปราจีน”
วันที่ประกาศข่าว : 15 ก.พ. 2555

กำหนดการแถลงข่าว

วันพุธที่  ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ 

ณ   ห้องประชุม  ๑  ชั้น  ๑๐  อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

                                                                               แถลงข่าว “สัมพุทธชยันตี – มาฆปูรมีศรีปราจีน”

 

๑๔.๓๐  น. 

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับเอกสาร

 

 

-

ชมการแสดงรำทวารวดี

 

๑๕.๐๐  น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับและเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวขึ้นบนเวทีเพื่อกล่าวถึงรายละเอียดของการแถลงข่าว “สัมพุทธชยันตี - มาฆปูรมีศรีปราจีน”  โดย

-  พระธรรมโกศาจารย์  อธิบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

-  นางสาวจิตรา   พรหมชุติมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี 

-  นางบังอร  วิลาวัลย์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

-  นายบริสุทธิ์  ประสพทรัพย์ ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออก  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 

 

-

สื่อมวลชนซักถาม

 

-

ถ่ายภาพร่วมกัน

 

-

จบการแถลงข่าว