เทศกาลการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ ครั้งที่ ๗ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
วันที่ประกาศข่าว : 28 ธ.ค. 2554

กำหนดการ

แถลงข่าว”เทศกาลการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ  ครั้งที่ ๗  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์”

(SIFF :  Surin  International  Folklore  Festival) 

วันพุธที่  ๒๘   ธันวาคม   ๒๕๕๔ 

ณ  ห้องประชุม ๑  ชั้น  ๑๐  อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

 

๑๓.๐๐  น. 

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับของที่ระลึก

  

๑๓.๓๐  น. 

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับและเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวขึ้นบนเวที

 

 

-

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวถึง   การส่งเสริมและการสนับสนุนการจัดงานฯ ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 

 

-

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.  สรเชต  วรคามวิชัย รักษาการแทนอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ กล่าวถึง   บทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์กับการส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 

 

-

รองศาสตราจารย์  ดร.  อัจฉรา  ภาณุรัตน์  ประธานมูลนิธิ  SIFF     กล่าวถึง   ความเป็นมาและกิจกรรมต่างๆ  ของงานเทศกาลการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านานาชาติ (SIFF)

 

 

-

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ฉลอง  สุขทอง  ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์  กล่าวถึง  ประเทศที่มาร่วมงานและความพร้อมในการเตรียมงานฯ

 

 

-

สื่อมวลชนซักถาม

 

 

-

ถ่ายภาพร่วมกัน

 

 

-

จบการแถลงข่าวฯ