ททท.จัดอบรมการตลาดท่องเที่ยวเชิงบูรณาการระดับผู้บริหารของธุรกิจเพื่อสุขภาพและสปา ที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ประกาศข่าว :

สมาคมสปาในพื้นที่จัดโครงการอบรมรมการตลาดท่องเที่ยวเชิงบูรณาการระดับบริหารของธุรกิจเพื่อสุขภาพและ สปาขึ้นใน 4 ภูมิภาค วันที่ 17-18 ตุลาคม 2551 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน

           ฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว โดยกองเผยแพร่ความรู้ด้านการท่องเที่ยวร่วมกับสมาพันธ์สปาไทยและสมาคมสปาในพื้นที่จัดโครงการอบรมรมอบรมสปาการตลาดท่องเที่ยวเชิงบูรณาการระดับบริหารของธุรกิจเพื่อสุขภาพและ  สปาขึ้นใน 4 ภูมิภาค โดยในครั้งแรกจัดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 17-18 ตุลาคม 2551 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน และครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่สอง เมื่อวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2551 ณ โรงแรมเนเชอรัล วิง เฮลส์ สปา แอนด์ รีสอร์ต เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการตลาดท่องเที่ยว เพื่อให้ผู้ประกอบการด้านสุขภาพและสปาสามารถนำไปปรับใช้ในการส่งเสริมการตลาดในธุรกิจของตน อันจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินการตลาดและเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการในการแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ อีกทั้งเกิดการสร้างพันธมิตรในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน
           รูปแบบการอบรมประกอบด้วยการบรรยาย การแบ่งกลุ่มย่อยเสวนาและการฝึกปฏิบัติการโดยมี หัวข้อการอบรมที่น่าสนใจ อาทิ ธุรกิจเพื่อสุขภาพไทยสู่การแข่งขันในเวทีโลก  กลยุทธ์และนโยบายส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยว  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดสู่การแบ่งกลุ่มตลาด กลยุทธ์การตลาดและการใช้กลยุทธ์พันธมิตร การพัฒนาบุคลิกภาพกับทักษะการสื่อสาร และE-marketing เป็นต้น ผ่านการถ่ายทอดจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ผู้อำนวยการกองส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มสารสนเทศการตลาด  คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ นายกสมาคมสปาสมุย และผู้จัดการโรงแรมบ้านแหลมทราย บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา  ซึ่งมีผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสุขภาพสปาและผู้แทนททท. พื้นที่และสนง.ใกล้เคียง ให้ความสนใจเข้ารับการอบรมรวม 36 คน  
          สำหรับการอบรมในครั้งต่อไป กำหนดจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2552 รายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบทางอีเมลล์และเว็บไซค์ ททท. ในโอกาสต่อไป