พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุม "ติดตามความคืบหน้าแนวทางส่งเสริมนักท่องเที่ยวคุณภาพจากสาธารณรัฐประชาชนจีน..
วันที่ประกาศข่าว : 7 ต.ค. 2559

 

บ่ายวันที่ 5 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา  ห้องประชุม 2 ชั้น 10 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานใหญ่ พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุม "ติดตามความคืบหน้าแนวทางส่งเสริมนักท่องเที่ยวคุณภาพจากสาธารณรัฐประชาชนจีนร่วมกับ นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ทททและผู้แทนจากสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง เพื่อระดมความคิดในการวางกรอบแนวทางการทำตลาดนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ทุกฝ่ายมีความเห็นชอบร่วมกัน ซึ่งถือเป็นความร่วมมืออันยิ่งใหญ่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้แสดงจุดยืนร่วมกันไม่รับทัวร์ศูนย์เหรียญอีกต่อไป เพื่อให้ประเทศไทยเป็นสวรรค์ของนักท่องเที่ยวจีนพร้อมทั้งนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติวัฒนธรรมของไทย อันจะเป็นการกระจายรายได้
สู่ท้องถิ่นอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยมีข้อสรุปในเบื้องต้น ได้แก่

1. เห็นชอบแนวทางการการกำหนดราคา และมาตรฐานของผู้ประกอบการ ดังนี้
1.1 ห้ามผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวจัดบริการนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากต่างประเทศ โดยไม่ได้รับค่าบริการหรือรับค่าบริการในอัตราที่เห็นได้ว่าไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ อัตราค่าบริการต้องไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท/คน/คืน ตามประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์เรื่อง หลักเกณฑ์ การกำหนดอัตราค่าบริการนำเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากต่างประเทศ (เฉพาะตลาดจีน) พ.ศ. 2559
1.2 การเสนอขายแพ็คเกจทัวร์สำหรับตลาดจีนแบ่งออกเป็น ระดับ ได้แก่ Silver, Gold และ Platinum ให้เป็นไปตามกลไกตลาด และสภาพการแข่งขัน โดยความตกลงของภาคเอกชน
1.3 กำหนดมาตรฐานภาคสมัครใจ เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ ร้านอาหาร ร้านค้า โรงแรมที่พัก  แหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการท่องเที่ยว ในการยกระดับคุณภาพการให้บริการนักท่องเที่ยว โดยให้เห็นผลภายใน 3 เดือน

 

2. เห็นชอบตามประเด็นเพื่อดำเนินการเร่งด่วน ข้อ ดังนี้
2.1 ตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อกำกับดูแล และส่งเสริมการท่องเที่ยวคุณภาพ โดยมีหน้าที่ควบคุม ตรวจตรา แนะนำ และส่งเสริม โดยมีหน่วยงานของรัฐและเอกชนเป็นองค์ประกอบคณะฯ 

 

2.2 กำหนดราคามาตรฐานของ Group Tour ให้มี Optional Tour ไม่เกิน 3,000 บาท หรือ 600 หยวน ต่อคนต่อทริป ทั้งนี้ให้เป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยน โดย ททท.จะประชาสัมพันธ์ให้คู่ค้าและผู้เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกันต่อไป
2.3 จับกุมมัคคุเทศก์เถื่อนอย่างเด็ดขาด

 

3. พัฒนาคุณภาพรถโดยสารเพื่อการท่องเที่ยวและหา Incentive เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยในการลงทุนจัดหารถได้มาตรฐาน

 

4. ปรับปรุงมาตรฐานมัคคุเทศก์ 

 

5. ห้ามบริษัทนำเที่ยวใช้มัคคุเทศก์ต่างชาติในการนำทัวร์ ตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 บริษัทนําเที่ยวใดใช้มัคคุเทศก์ต่างชาติ จะดำเนินการจับกุมและลงโทษตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 ในทันที