พิธีมอบรางวัลโครงการเยาวชนท่องเที่ยวหัวใจสีเขียว ปี ๔
วันที่ประกาศข่าว : 19 ส.ค. 2556

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ภูมิภาคภาคตะวันออก กำหนดจัดพิธีมอบรางวัล การประกวดกิจกรรม “เยาวชนท่องเที่ยวหัวใจสีเขียว (Green Heart 4)” ประจำปี ๒๕๕๖ ณ อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ โดยนายธวัชชัย อรัญญิก รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ เป็นผู้มอบรางวัล

กิจกรรมเยาวชนท่องเที่ยวหัวใจสีเขียว (Green Heart 4) เป็นโครงการที่ดำเนินงานต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้รับความรู้และประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้   ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวถือว่าเป็นแนวคิดหลักของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบเพิ่มคุณค่าในมิติของการเรียนรู้ ซึ่งจะรวมถึงการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ทั้งในด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ไปจนถึงวิถีชุมชนและขยายผลโดยการบอกต่อให้สังคมได้รับรู้   โดยการสร้างกระแสผ่านทาง Social Media

โดยรูปแบบกิจกรรมกำหนดให้นักศึกษาระดับอุดมศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศที่สนใจเข้าร่วมโครงการจะต้องสมัครเป็นทีม ทีมละ ๔ คน โดยแบ่งกิจกรรมเป็น ๓ รอบได้แก่ รอบ Blind Audition เป็นการนำเสนอคลิปวิดีโอส่งเสริมการท่องเที่ยวเข้าประกวดภายใต้หัวข้อ “สุดยอดสถานที่ท่องเที่ยว มหัศจรรย์ทั่วไทย”และทำการ Uploadผ่าน www.tatgreenheart.com ซึ่งมีจำนวนผู้สมัครทั้งหมด ๔๐ ทีม ทำการคัดเลือกคลิปวิดีโอที่เสนอตรงตามวัตถุประสงค์โครงการฯ ให้เหลือ ๘ ทีมเพื่อผ่านเข้ารอบ Coaching& Battle ทีมที่ผ่านการคัดเลือกจากการแข่งขันในรอบBlind Audition ได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อออกค่ายการเรียนรู้ในพื้นที่ภาคตะวันออก โดยจัดทำคลิปท่องเที่ยวความยาว ๑๐ - ๑๕ นาที ภายใต้หัวข้อ “สุดยอดสถานที่ท่องเที่ยว มหัศจรรย์สีสันตะวันออก” และคัดเลือกให้เหลือเพียง ๔ ทีมให้ผ่านเข้าสู่ รอบShow off ทีมที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง ๔ ทีม ทำการ Upload คลิปท่องเที่ยวใน www.tatgreenheart.com และจะเปิดให้คนเข้าชมและ    กด Like ค้นหาทีม “สุดยอดเยาวชนท่องเที่ยวหัวใจ สีเขียว” เพื่อชิงถ้วยรางวัลและประกาศนียบัตรจากผู้ว่าการ      การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งได้ทีมนักศึกษาที่ชนะเลิศการประกวดแล้วทั้ง ๔ ลำดับ  ที่เข้ารับรางวัลในวันนี้

อนึ่ง จากการดำเนินกิจกรรมนี้ พบว่ามีผู้ที่สนใจชมผลงานผ่านทาง www.tatgreenheart.com โดยมีจำนวน Pageviews ทั้งหมด ๗๐๐,๐๐๐ ครั้ง  ผู้เข้าชมหน้าเว็บ ๙๔,๘๖๙  คน  ส่วนทาง Facebook โดยมีจำนวน Pageviews ทั้งหมด ๒.๘๙ ล้านครั้ง และจำนวนกด Like ๕,๗๗๕  คน  ( ข้อมูล ณ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ )