พิธีมอบรางวัลโครงการเยาวชนท่องเที่ยวหัวใจสีเขียว ปี ๒
วันที่ประกาศข่าว : 26 ส.ค. 2554

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาคภาคตะวันออก กำหนดจัดพิธีมอบรางวัลโครงการเยาวชนท่องเที่ยวหัวใจสีเขียว ปี ๒ ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ โดยนายสุรพล เศวตเศรนี ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นผู้มอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวด

โครงการเยาวชนท่องเที่ยวหัวใจสีเขียวปี ๒ เป็นโครงการที่ดำเนินงานต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ ถึงปี ๒๕๕๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการขยายฐานนักท่องเที่ยวในมิติการเรียนรู้ให้เพิ่มมากขึ้น และเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนท่องเที่ยวอย่างมีจิตสำนึก สร้างสรรค์ ด้วยกัน เข้าใจ และด้วยหัวใจ รวมถึงสร้างแนวคิดใหม่ในการท่องเที่ยวที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตามหลักแนวคิด “เที่ยวหัวใจใหม่...เมืองไทยยั่งยืน” ตอบสนองนโยบายของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งโครงการเยาวชนท่องเที่ยวหัวใจสีเขียว เป็นโครงการที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมในการประกวด “นวัตกรรมด้านการตลาดการท่องเที่ยว” ปี ๒๕๕๔ ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

โดยรูปแบบกิจกรรมกำหนดให้นักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในการเข้าร่วมโครงการฯ นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องเขียนแผนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ต้องการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งนั้น ๆ ให้สามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความยั่งยืนต่อไป ภายใต้หัวข้อ “ชวนเพื่อนเที่ยวไทย หัวใจสีเขียว” ซึ่งมีทีมนักศึกษาส่งแผนโครงการเข้าร่วมกว่า ๑๕๐ ทีม ๗๕๐ คน และจากการพิจารณาคัดเลือกทีมที่เสนอแผนโครงการได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ จำนวน ๒๘ ทีม ๑๔๐ คน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมค่ายผู้นำเยาวชนท่องเที่ยวหัวใจสีเขียวในพื้นที่ภาคตะวันออก โดยความร่วมมือของพันธมิตร ได้แก่ สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย www.Eduzone.com และนิตยสาร Go Magazine โดยภายหลังจากเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว นักศึกษาแต่ละทีมจะต้องกลับไปปรับแผนงานของตนให้เหมาะสม และส่งเข้ามาประกวดอีกครั้งหนึ่ง เพื่อชิงโล่รางวัล พร้อมประกาศนียบัตร และเงินรางวัลจากผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งได้ทีมนักศึกษาที่ชนะเลิศการประกวดแล้วทั้ง ๓ ลำดับที่เข้ารับรางวัลในวันนี้

 อนึ่ง จากการดำเนินกิจกรรมนี้ พบว่ามีเยาวชนและผู้ให้ความสนใจติดตามผ่านสื่อออนไลน์    ไม่น้อยกว่า ๒ ล้าน Pageview ซึ่งเป็นผลทำให้เกิดกระแสรับรู้การเดินทางท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น