ททท. จัดอบรมถ่ายโอนภารกิจด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวแก่ อปท. พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
วันที่ประกาศข่าว : 14 ธ.ค. 2553

         เช้าวันนี้ (14 ธันวาคม 2553)  ณ โรงแรมอมรินทร์ ลากูน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  นายปรีชา  เรืองจันทร์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  เป็นประธานในการประชุม “การจัดอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)”  โดยมี นายชัยสงค์   ชูฤทธิ์  รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยว ปี 2554”  ให้แก่ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จากจังหวัดภาคเหนือตอนล่างซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักเข้ารับการอบรม 

          โครงการจัดอบรมดังกล่าว รับผิดชอบโดยกองแผนนโยบาย ททท. จัดขึ้นตามแผนการถ่ายโอนภารกิจด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้แก่ อปท. ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ    ทั้งนี้  สำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สกถ.)  ได้กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.  ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ประกอบกับเป็นกิจกรรมสำคัญในโอกาสพิเศษของ ททท. ครบรอบการจัดตั้ง 50 ปี  แสดงถึงบทบาทขององค์กรในฐานะผู้กำหนดทิศทางการส่งเสริมการท่องเที่ยว   การถ่ายโอนภารกิจนี้จึงถือเป็นการเตรียมพร้อมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  โดยในรอบปีนี้ ททท. ได้จัดอบรมไปแล้วในพื้นที่ภาคใต้ และภาคตะวันออก

          การจัดอบรมครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 17 ธันวาคม 2553  โดยแบ่งกิจกรรมการอบรมในแง่ของการวิเคราะห์ตลาด   การทำความเข้าใจในศักยภาพของสินค้าบริการ   การทำความเข้าใจในตัวนักท่องเที่ยว   การจัดทำแผนตลาดเชิงกลยุทธ์   กรณีศึกษาทัศนศึกษาดูงาน   การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวในพื้นที่และนำข้อมูลมาร่วมทำเวิร์คช็อปเพื่อการวิเคราะห์และจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการตลาดท่องเที่ยวที่สามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อการเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันทางการท่องเที่ยว