ที่ปรึกษาระดับ 11 ททท. รับมอบโล่เชิดชูเกียรติ ในฐานะบุคคลที่สมควรยกย่องให้เป็น ผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (ประเภทเจ้าหน้าที่ของรัฐ) ประจำปี 2553
วันที่ประกาศข่าว : 30 พ.ย. 2553

              

                นายอักกพล  พฤกษะวัน  ที่ปรึกษาระดับ 11 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ จาก นายปานเทพ  กล้าณรงค์ราญ ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในพิธีมอบถ้วยพระราชทานโล่และรางวัล เนื่องในโอกาสครบรอบ 11 ปี วันสถาปนาสำนักงาน ปปช. ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 ที่ผ่านมา ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต

                 จากมติ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ให้ความเห็นชอบตามที่คณะอนุกรรมการเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริตมีมติมอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่ นายอักกพล  พฤกษะวัน ที่ปรึกษาระดับ 11 ททท. เป็นบุคคลที่สมควรยกย่องให้เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (ประเภทเจ้าหน้าที่ของรัฐ) ประจำปี 2553 เนื่องจากแสดงออกจนเป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและศีลธรรมอันดี นอกจากนี้ ยังมีผู้เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ ในฐานะบุคคลที่สมควรยกย่องให้เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (ประเภทเจ้าหน้าที่ของรัฐ) ประจำปี 2553 ในครั้งนี้ จากหน่วยงานต่าง ๆ อีกจำนวน 7 ราย

                   นายอักกพล  พฤกษะวัน จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ปริญญาโท จาก COMMUNITY & REGIONAL PLANNING, NORTH DAKOTA STATE UNIVERSITY, สหรัฐอเมริกา  และ วทบ. ชุดที่ 46 หลักสูตรหลักประจำกองทัพบกชุดที่ 46  สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง  

                    ประสบการณ์ทำงาน
                     -
พ.ศ. 2552- ปัจจุบัน    ที่ปรึกษาระดับ 11 (ระดับ 11)

                     - พ.ศ. 2551 รองผู้ว่าการด้านสินค้าการท่องเที่ยว (ระดับ 10) กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท บางพระกอล์ฟ อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด   กรรมการ บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด กรรมการ บริษัท ไทยจัดการลองสเตย์ จำกัด

                    - พ.ศ. 2550      ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

                    - พ.ศ. 2549      รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผน (ระดับ 10 )

                    - พ.ศ. 2546      ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน (ระดับ 9)

                    - พ.ศ. 2543      ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผน (ระดับ 9)

                    - พ.ศ. 2542      ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (ระดับ 9)

                    - พ.ศ. 2534      ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานกรุงโรม ประเทศอิตาลี (ระดับ 8)  รับผิดชอบพื้นที่ อิตาลี สเปน โปรตุเกส กรีซ อิสราเอล อียิปต์ และตุรกี