นาฏยศาลา หุ่นละครเล็ก Traditional Thai Puppet Performance
วันที่ประกาศข่าว : 22 ต.ค. 2553

             นาฏยศาลา หุ่นละครเล็ก (โจหลุยส์) ขอเชิญร่วมสืบสารตำนานศิลป์ อนุรักษ์มรดก ของแผ่นดินร่วมกัน ณ วิกหัวหิน ทุกวันเสาร์ของเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๓ (วันที่ ๖ , ๑๓ , ๒๐ และ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓)  เชิญชมการแสดงหุ่นละครเล็ก เรื่อง “กูรมาวตาร ตำนานพระราหู”

              แบ่งการแสดงออกเป็น ๒ รอบ ได้แก่
                - การแสดงรอบพิเศษ สำหรับนักเรียนนักศึกษา ชมฟรี 
เวลา ๑๔.๐๐ น.
                -
การแสดงรอบปกติ สำหรับบุคคลทั่วไป เวลา ๑๙.๐๐ น.  
                  บัตรราคา ๕๐๐ , ๗๐๐ และ ๙๐๐ บาท ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เด็ก และนักเรียน  นักศึกษา ลด ๕๐%

               พิเศษ สำหรับชาวประจวบคีรีขันธ์...เพียงยื่นบัตรประชาชนแสดงหลักฐานการเป็นบุคคล ในพื้นที่ รับสิทธิส่วนลดทันที ๕๐%  การจัดการแสดงในครั้งนี้ เพื่อเปิดมุมมองที่สร้างสรรค์และสร้างประสบการณ์ในด้านการแสดงทางวัฒนธรรมให้แก่เยาวชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้ และซึมซับศิลปะการแสดงหุ่นละครเล็กที่เป็นมรดกของบรรพบุรุษไทยให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจและยอมรับภูมิปัญญาไทย อีกทั้ง ให้ประชาชนเกิดความศรัทธาในมิติทางวัฒนธรรม ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสังคม

               ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิกหัวหิน โทร. ๐ ๓๒๘๒ ๗๘๑๔ ,๐ ๓๒๘๒ ๗๘๑๕  www.vichuahin.com