การแสดงโขนรามเกียรติ์ “ตอนนางลอย”
วันที่ประกาศข่าว : 5 ต.ค. 2553

                ตามที่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  จัดการแสดงโขนรามเกียรติ์  “ตอนนางลอย”  ไปครั้งหนึ่งแล้ว  ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง คณะกรรมการจัดสร้างเครื่องแต่งกายโขนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ฯ จึงเห็นสมควรจะจัดให้ชมอีกครั้ง  ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ และวันที่ ๒๒ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓  ณ  หอประชุมใหญ่  ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย รวมทั้งสิ้น ๑๐ รอบการแสดง

               ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กองศิลปาชีพ สวนจิตรลดา กทม. 10303 โทร. 0-2281-1111, 0-2281-1202, 0-2282-1182