ททท. ต้อนรับคณะสภาผู้แทนราษฎรแห่งภูฏาน ในโอกาสเดินทางเยือนไทยเพื่อหารือแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกัน
วันที่ประกาศข่าว : 29 ก.ย. 2553

                   นายประกิตติ์ พิริยะเกียรติ รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  เป็นประธานในการต้อนรับคณะสภาผู้แทนราษฎรแห่งภูฏาน (National Assembly of Bhutan) ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานในประเทศไทย และร่วมฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ท่องเที่ยวของประเทศไทยให้ พร้อมหารือแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกัน ณ ททท. สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2553 

                   การเดินทางมาศึกษาดูงานในประเทศไทยของคณะฯในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและภูฏาน โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว ซึ่งฝ่ายภูฏานให้ความสนใจแนวนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย และการพัฒนาด้านความร่วมมือทางการท่องเที่ยวระหว่างไทยและภูฏานในส่วนของการท่องเที่ยวเชิงศาสนา

                    ทั้งนี้  จำนวนนักท่องเที่ยวภูฏานที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี ในปีที่ผ่านมามีจำนวน 12,993 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.38 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2551 นิยมเดินทางเพื่อช็อปปิ้ง ศึกษาต่อ และรักษาพยาบาลในประเทศไทย โดยแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมได้แก่ กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต และกระบี่