ททท. จัดพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ Thailand Tourism Awards 2010 รับรองคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวไทย สู่ระดับนานาชาติ
วันที่ประกาศข่าว : 27 ก.ย. 2553

         

                        เย็นวันนี้ (27 กันยายน 2553)  ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ บี 2 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอนด์ บางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์  นายชุมพล      ศิลปอาชา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา   ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 8 ประจำปี 2553 (Thailand Tourism Awards 2010) โดยมี   นายสุรพล  เศวตเศรนี  ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  ผู้ประกอบการ  ผู้แทนสมาคม ชมรม ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว พร้อมแขกผู้มีเกียรติ  และสื่อมวลชน ร่วมงานอย่างคับคั่ง

                        นายชุมพล  ศิลปอาชา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  กล่าวว่า “การจัดประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประกาศเกียรติภูมิและให้กำลังใจแก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและรับรองคุณภาพของผลงานที่ได้รับรางวัลให้สาธารณชนและนานาชาติได้ชื่นชม  รวมทั้งเป็นการส่งเสริมด้านการตลาดการท่องเที่ยวที่ชัดเจน สม่ำเสมอ  และยังเป็นนิมิตหมายอันดีที่แสดงให้เห็นถึงพลังแห่งความเข้มแข็งในความร่วมมือของทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ที่ตระหนักถึงความสำคัญของรางวัล Thailand Tourism Awards ให้แผ่ขยายไปสู่ทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนักท่องเที่ยว ประชาชนทั่วไป และเยาวชนได้มีโอกาสและส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น  ทั้งนี้ รัฐบาลได้ให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของไทยให้เป็นการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนสืบไป”

                       ททท. กำหนดจัดงาน Thailand Tourism Awards จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุก 2 ปี เริ่มตั้งแต่ พ.ศ.2539 – 2553 ในปีนี้นับเป็นครั้งที่ 8  และจัดพิธีมอบรางวัลขึ้นในวันที่ 27 กันยายน  ซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญหนึ่งเนื่องในวันการท่องเที่ยวโลก (World Tourism Day)  โดยแบ่งประเภทรางวัลออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่  

                        1)   ประเภทองค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว  

                        2)  ประเภทรายการนำเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ  

                        3)   ประเภทแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร  แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการนันทนาการ  

                        4)   ประเภทการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

                        5)   ประเภทที่พักนักท่องเที่ยว  

                       ผลการตัดสินมีผู้ประกอบการจากทั่วทุกภูมิภาคที่ผ่านการพิจารณาให้ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยในปีนี้ รวมทั้งสิ้น 112 รางวัล  จำแนกเป็น รางวัลยอดเยี่ยม 32 รางวัล  และรางวัลดีเด่น 80 รางวัล 

                      สำหรับเกณฑ์การพิจารณากำหนดโดยคณะกรรมการตัดสินการประกวดจากนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ  และผู้มีประสบการณ์เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจากหลายหน่วยงาน  อาทิ  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมศิลปากร กรมประชาสัมพันธ์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กรมการพัฒนา  ชุมชน สำนักงานพัฒนา การท่องเที่ยว  ททท.  กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  สมาคมโรงแรมไทย  สมาคมสปาไทย สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว  สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย  สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทย  เป็นต้น

                       โครงการ  Thailand Tourism Awards  เป็นโครงการที่แสดงเจตนารมณ์ของ ททท. ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน ที่จะคัดสรรผลงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย  ในสาขาต่างๆที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมความรับผิดชอบต่อสังคม การสร้างสรรค์นวัตกรรมการเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว  การมีส่วนร่วมของชุมชนรวมทั้งมาตรฐานคุณภาพที่สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติ มาเป็นสินค้าท่องเที่ยวหลักในการส่งเสริมการ ตลาด  และสร้างความเข้มแข็งให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการในทุกภาคส่วน  โดยโครงการ Thailand Tourism Awards  มี “รางวัลกินรี” เป็นสัญลักษณ์รางวัลอันทรงคุณค่า     ถือเป็นเครื่องหมายประกันคุณภาพสินค้าทางการท่องเที่ยวของประเทศ (Tourism  Accreditation) ที่สร้าง ความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับจากนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

                         ในโอกาสนี้ ภายในงานจะมีการมอบรางวัล  Friends  of  Thailand  เพื่อยกย่องเชิดชูบุคลากร หน่วยงาน  และองค์กรต่างประเทศ ที่ทำคุณประโยชน์ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย  มีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 75 ราย จาก 29 ประเทศ  และการมอบรางวัลมัคคุเทศก์ดีเด่น (Tourist Guide Awards)  ซึ่งเปรียบเสมือนทูตทางวัฒนธรรมของประเทศไทยสู่นักท่องเที่ยวทั่วโลก เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณมัคคุเทศก์ที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ โดยใช้ความรู้ความสามารถ คุณธรรม และจรรยาบรรณ ในการสร้างความน่าเชื่อถือและไว้วางใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ในปีนี้มีผู้ได้รับคัดเลือกจำนวนทั้งสิ้น 96 ราย 

                           นอกจากนี้  ผู้ได้รับรางวัล Thailand Tourism Awards 2010 ยังได้รับสิทธิประโยชน์มากมาย  ได้แก่ การขยายผลประชาสัมพันธ์ด้านการตลาด  อาทิ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของ ททท.  เช่น โทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ และนิตยสาร อสท.  การส่งเสริมการตลาดและขยายผลความสำเร็จด้านการตลาดโดยเชิญเข้าร่วมงานส่งเสริมการขายของ ททท. เช่น Consumer Fair Trade Fair Road Show ที่จัดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ การส่งเสริมผู้ได้รับรางวัลฯ ให้อยู่ในโครงการ  ทัศนศึกษาของสื่อมวลชนและบริษัทนำเที่ยว และโครงการทดสอบสินค้าที่ดำเนินการโดย ททท. มีจัดทำเครื่องมือทางการตลาด อาทิ เอกสาร แผ่นพับของ ททท. ระบุรายชื่อของผู้ได้รับรางวัลฯ พร้อมประเภทรางวัลและตราสัญลักษณ์  รวมถึงการประกาศผลงานผู้ได้รับรางวัลฯ พร้อมตราสัญลักษณ์และบทความสัมภาษณ์ผ่านเว็บไซต์ของ ททท. www.tourismthailand.org/tourismawards.