กรมทรัพย์สินทางปัญญา เร่งเครื่องเตรียมจัดงานมหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์นานาชาติ (TICEF)
วันที่ประกาศข่าว : 23 ก.ย. 2553

                        กรมทรัพย์สินทางปัญญา  กระทรวงพาณิชย์  เดินหน้าเตรียมจัดงานมหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์  หลัง คณะกรรมการบริหารนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาติ ที่มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เห็นชอบให้จัดงาน      ( Thailand International Creative Economy Forum:) โดยตั้งคณะอนุกรรมการจัดมหกรรมระดับระหว่างประเทศ เรื่อง เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายอลงกรณ์ พลบุตร) เป็นประธาน และมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะอนุกรรมการ เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงศักยภาพด้านการสร้างสรรค์ และศักยภาพในการจัดงานระดับนานาชาติของไทย ตลอดจนเปิดมุมมองด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของคนไทยให้กว้างขึ้น และก้าวทันการพัฒนาด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นในโลก

                          นายอลงกรณ์  พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า หลังจากที่คณะกรรมการบริหารนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาติ ที่มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีมติเห็นชอบให้จัดงานมหกรรมเศษฐกิจสร้างสรรค์นานาชาติระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน 2553 และนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเตรียมการจัดมหกรรมระดับระหว่างประเทศ เรื่อง เศรษฐกิจสร้างสรรค์  โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน และ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะอนุกรรมการนั้น  และในฐานะประธานคณะอนุกรรมการฯ ดังกล่าว ขณะนี้ ได้แต่งตั้งคณะทำงานจัดมหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์นานาชาติ เพื่อเตรียมการจัดงาน TICEF 7 คณะ โดยมีที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้แก่ นางพรศิริ มโนหาญ ผศ.ดร.การดี เลียวไพโรจน์ และนายปรีชา ผ่องเจริญกุล เป็นที่ปรึกษาคณะทำงาน โดยมีอธิบดี และรองอธิบดี กรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นประธาน โดยคณะทำงานจัดงานTICEF มีทั้งหมด 7 คณะ ได้แก่ 1) คณะทำงาน ด้านประสานการจัดงาน 2) ด้านประชาสัมพันธ์  3) ด้านเชิญวิทยากร ผู้เข้าร่วมงานและวิชาการ 4) ด้านการจัดนิทรรศการ 5) ด้านประสานการจัดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพฯ (Bangkok International Film Festival) 6) ด้านประสานการจัดงานเทศกาลออกแบบนานาชาติกรุงเทพฯ (Bangkok International Design Festival) และ 7) ด้านประสานการจัดงานเทศกาลกระจายภาพและเสียงกรุงเทพฯ 2010 (Bangkok Broadcast 2010 

                         สำหรับความคืบหน้าจากการประชุมคณะอนุกรรมการเตรียมการจัดมหกรรมระดับระหว่างประเทศ เรื่อง เศรษฐกิจสร้างสรรค์  ที่มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายอลงกรณ์ พลบุตร) เป็นประธาน เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2553 ณ รัฐสภา ได้ข้อสรุปว่าการจัดงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งนี้ จะใช้ชื่องานว่า “มหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์นานาชาติ” หรือ Thailand International Creative Economy Forum: TICEF ภายใต้ Theme งาน “ GlobaLOCALisation - Local Move, Global Success” และกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน 2553  ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์  โดยเชิญนายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ) ให้เกียรติเป็นประธานและกล่าวปาฐกถาพิเศษในพิธีเปิด  พร้อมเชิญผู้นำองค์กรระหว่างประเทศ อาทิ UNCTAD,  WIPO,  UNDP, ITC, UNESCO, WTO และ ASEAN Secretariat  รวมทั้งบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับระดับโลกด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เช่น Mr. John Howkins,  รองผู้อำนวยการใหญ่ WIPO,  เจ้าหน้าที่จาก WIPO (Mr. Dimiter Gantchev), ผู้แทนจาก UNCTAD (Ms. Edna des Santos),  เลขาธิการ สศช. (นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ) มาร่วมอภิปราย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ใน 6 หัวข้อ ได้แก่

                        Debate 1: Creative Economy as a strategic policy for country’s development

                        Debate 2: Creative City and Community – Improving our way of living

                        Debate 3: Heritage Brand                                               

                        Debate 4: Creative Media and Entertainment (Film/ Music/ Broadcast): Feel and Touchable

                        Debate 5: Creative Content Industry – Digital, Game, Software: Digitize Entertainment

                        Debate 6: Creative Design (Food, Fashion and Others): Living with Creativity

                       นอกจากนี้  ในช่วงเวลาเดียวกันกับงาน TICEF จะมีกิจกรรม นิทรรศการและเทศกาลนานาชาติ ได้แก่ นิทรรศการ Creative King เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพฯ (BangkokInternational Film Festival) เทศกาลออกแบบนานาชาติกรุงเทพฯ (Bangkok International Design Festival) และเทศกาลกระจายภาพและเสียงกรุงเทพฯ 2010 (Bangkok Broadcast 2010)

                     อย่างไรก็ดี ขณะนี้ คณะทำงานได้ดำเนินการเตรียมการจัดงาน TICEF แล้ว จะรายงานความก้าวหน้าการเตียมงานดังกล่าว ในที่ประชุมคณะอนุกรรมการเตรียมการจัดมหกรรมระดับระหว่างประเทศ เรื่อง เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายอลงกรณ์ พลบุตร) เป็นประธาน ในวันที่ 16 กันยายน 2553 ณ รัฐสภา ต่อไป