อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภาคใต้พร้อมใจรวมพลังปฏิบัติตามแนวทาง 7 Greens เพื่อสร้างการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
วันที่ประกาศข่าว : 11 ส.ค. 2553

                       การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยกองเผยแพร่ความรู้ด้านการท่องเที่ยว ฝ่ายส่งเสริมสินค้า  การท่องเที่ยว ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย จัดสัมมนา “7 Greens ท่องเที่ยวสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” เนื่องจากในปัจจุบันอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต้องเผชิญกับภัยคุกคามที่เกิดจากผลกระทบจากภาวะโลกร้อน อาทิ  ทำให้ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวสั้นลง  เกิดความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ  เกิดภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงและ  ยาวนานขึ้น สิ่งเหล่านี้สร้างความเสียหายต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่ง ททท.และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในปัญหาดังกล่าว จึงมีแนวความคิดเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวผ่านกิจกรรมสัมมนา  “7 Greens ท่องเที่ยวสดใส...ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”  โดยกำหนดจัดขึ้นในพื้นที่  เมืองหลักทางการท่องเที่ยว 5 ภูมิภาค ได้แก่ เชียงใหม่ พัทยา นครราชสีมา ภูเก็ต และกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เกิดการขยายองค์ความรู้ การสร้างความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและมีส่วนร่วมลงมือปฏิบัติกันอย่างจริงจังในทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว รวมทั้งเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนอันเกิดจากกิจกรรมทาง  การท่องเที่ยว  เพื่อนำไปสู่การท่องเที่ยวเที่ยวอย่างยั่งยืน

                     ดังนั้น ททท. และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย จึงได้กำหนดจัดสัมมนา ฯ ขึ้นในวันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2553   ห้องจามจุรี 1  โรงแรมภูเก็ต เมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต โดยมีหน่วยงานภาครัฐ  เอกชน ตลอดจนกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวชั้นนำของภาคใต้  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการนำแนวคิด 7 Greens ไปถ่ายทอดและปฏิบัติต่อไป เพื่อให้เกิดความตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อน นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมยังได้ร่วมเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผ่านมุมมองของผู้ประกอบการท่องเที่ยวแขนงต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นจากผู้แทนกลุ่มบริษัท           นำเที่ยว กลุ่มโรงแรมและสปา ผู้แทนจากองค์กรสนับสนุนจากภาครัฐ  และผู้แทนชุมชนท่องเที่ยว ถึงทิศทางหรือการดำเนินการท่องเที่ยวที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมที่ทำได้ง่าย เช่น การเลือกใช้พลังงานทดแทนในสถานประกอบการหรือในการขนส่ง  การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการให้บริการต่อนักท่องเที่ยว  เป็นต้น  ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นการส่งเสริมกลยุทธ์ทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการที่จะนำองค์ความรู้  ความเข้าใจ ตลอดจนการลงมือปฏิบัติในหน่วยงานของตนเอง เพื่อดึงดูดตลาดนักท่องเที่ยวที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมต่อไป 

                     เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม – 23 สิงหาคม 2553 โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://thai.tourismthailand.org  สำหรับการสัมมนา  “7 Greens ท่องเที่ยวสดใส...ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ยังมีกำหนดจัดอีก 1 ครั้ง  ณ กรุงเทพมหานคร  ในวันที่ 31 สิงหาคม 2553  โรงแรมอมารีวอเตอร์เกท  ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งล่วงหน้าโดยส่งแบบตอบรับ มายังที่หมายเลขโทรสาร  0 2504 4826-8  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย โทรศัพท์ 0 2503 3333 ต่อ 516-517  ทั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนใดๆ ทั้งสิ้น