อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมใจรวมพลังปฏิบัติตาม แนวทาง 7 Greens เพื่อสร้างการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
วันที่ประกาศข่าว : 6 ส.ค. 2553

                       การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยกองเผยแพร่ความรู้ด้านการท่องเที่ยว ฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย จัดสัมมนา “7 Greens ท่องเที่ยวสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” เนื่องจากในปัจจุบันอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต้องเผชิญกับภัยคุกคามที่เกิดจากผลกระทบจากภาวะโลกร้อน อาทิ  ทำให้ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวสั้นลง  เกิดความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ  เกิดภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงและยาวนานขึ้น สิ่งเหล่านี้สร้างความเสียหายต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่ง ททท.และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในปัญหาดังกล่าว จึงมีแนวความคิดเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวผ่านกิจกรรมสัมมนา  “7 Greens ท่องเที่ยวสดใส...ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”  โดยกำหนดจัดขึ้นในพื้นที่เมืองหลักทางการท่องเที่ยว 5 ภูมิภาค ได้แก่ เชียงใหม่ พัทยา นครราชสีมา ภูเก็ต และกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เกิดการขยายองค์ความรู้ การสร้างความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและมีส่วนร่วมลงมือปฏิบัติกันอย่างจริงจังในทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว รวมทั้งเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนอันเกิดจากกิจกรรมทาง การท่องเที่ยว  เพื่อนำไปสู่การท่องเที่ยวเที่ยวอย่างยั่งยืน

                       ดังนั้น ททท. และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย จึงได้กำหนดจัดสัมมนา ฯ ขึ้นในวันพุธที่ 11 สิงหาคม 2553   ณ ห้องสุรนารี A โรงแรมดุสิต ปริ้นเซส โคราช จ.นครราชสีมา  โดยมีหน่วยงานภาครัฐ  เอกชน ตลอดจนกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวชั้นนำของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการนำ แนวคิด 7 Greens ไปถ่ายทอดและปฏิบัติต่อไป เพื่อให้เกิดความตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อมและลดภาวะ       โลกร้อน นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมยังได้ร่วมเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผ่านมุมมองของผู้ประกอบการท่องเที่ยวแขนงต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นจากกลุ่มกิจกรรมนำเที่ยว กลุ่มโรงแรมและสปา กลุ่มผู้ให้บริการขนส่ง และกลุ่มชุมชนท่องเที่ยว ถึงทิศทางหรือการดำเนินการท่องเที่ยวที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมที่ทำได้ง่าย เช่น การเลือกใช้พลังงานทดแทนในสถานประกอบการหรือในการขนส่ง  การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการให้บริการต่อนักท่องเที่ยว  เป็นต้น  ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นการส่งเสริมกลยุทธ์ทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการที่จะนำองค์ความรู้  ความเข้าใจ ตลอดจนการลงมือปฏิบัติในหน่วยงานของตนเอง เพื่อดึงดูดตลาดนักท่องเที่ยวที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมต่อไป 

                       เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1สิงหาคม – 10 สิงหาคม 2553 โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://thai.tourismthailand.org  สำหรับการสัมมนา  “7 Greens ท่องเที่ยวสดใส...ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ยังมีกำหนดจัดอีก 2 ครั้งด้วยกัน ได้แก่ จ.ภูเก็ต และกรุงเทพมหานคร  ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งล่วงหน้าโดยส่งแบบตอบรับ มายังที่หมายเลขโทรสาร  0 2504 4826-8  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย โทรศัพท์ 0 2503 3333 ต่อ 516-517  ทั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนา.

---------------------------------------------