ททท. จัดกิจกรรมรองรับโครงการเที่ยวชุมชนไทยร่วมใจต้านภัยโลกร้อน
วันที่ประกาศข่าว : 19 ก.ค. 2553

                       การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้ดำเนินโครงการเที่ยวชุมชนไทยร่วมใจต้านภัยโลกร้อนโดยผนวกกิจกรรมปลูกป่าเข้าไว้ในโครงการด้วย เพื่อปลูกสร้างจิตสำนึกเรื่องการอนุรักษ์ป่าไม้ และเพิ่มปริมาณต้นไม้เป็นบ่อเกิดแห่งทรัพยากรธรรมชาติทั้งในดิน และในน้ำ และคุณประโยชน์อื่นอย่างเอนกอนันต์  โครงการนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สมาชิกชุมชนจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเกิดความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของชุมชน และอยู่ดีมีสุข สามารถนำรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวกระจายสู่สมาชิกในชุมชน รวมถึงเพื่อการเกิดห้องเรียนจำลองเรื่องภูมิปัญญาไทย การศึกษาธรรมชาติ และระบบนิเวศ เป็นฐานข้อมูลแก่นักวิจัย นักศึกษา นักเรียน หรือเยาวชนผู้ใฝ่รู้

                       ททท. จัดกิจกรรมรองรับโครงการเที่ยวชุมชนไทยร่วมใจต้านภัยโลกร้อนในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 17 ครั้งที่ 18 จัดที่ ณ จ.นครราชสีมาโดยจัดเป็น 2 กิจกรรม คือ

                      1)  กิจกรรมเสวนา เรื่อง “การทำลายป่ามีผลอย่างไรต่อระบบนิเวศและวิถีชีวิตชุมชน” เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2553 ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  มีกลุ่มเป้าหมายเป็นตัวแทนชุมชนท่องเที่ยวในพื้นที่ 4 จังหวัดในเขตรอยต่ออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ได้แก่ สระบุรี นครราชสีมา นครนายก และปราจีนบุรี และ NGO รวม 20 ชุมชนโดยเชิญองค์การบริหารส่วนตำบลหมูสี องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง และ NGO ในพื้นที่ร่วมรับฟัง/เสวนาบนเวที และร่วมแสดงความคิดเห็นโดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมแบ่งปันประสบการณ์ ดำเนินการโดย ทันตแพทย์ ศุภผล เอี่ยมเมธาวี ผู้ประสานงานเครือข่ายอนุรักษ์มรดกโลกเขาใหญ่

                      ผลการเสวนา ผู้เข้าร่วมให้ความสนใจเรื่องการอนุรักษ์ป่าไม้เป็นอย่างดี และเกิดกลุ่มอนุรักษ์ป่าไม้ หรือกลุ่มรักษ์ต้นไม้ โดยมีชุมชนท่องเที่ยวในพื้นที่เป็นแกน คาดว่าต่อไปจะเป็นการเสวนาเรื่องชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบที่ยั่งยืน หรือให้ชุมชนในพื้นที่ได้นำไปเป็นแม่แบบเพื่อการจัดการการท่องเที่ยวโดยมีชุมชนเป็นฐานรากต่อไป

                      2) จัดกิจกรรม “ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน แหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศในจังหวัดนครราชสีมา”ในวันที่  4  กรกฎาคม 2553 กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนในพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียวได้แก่ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี โรงเรียนบ้านบุไผ่ โรงเรียนบุเจ้าคุณ โรงเรียนบ้านบุตะโกและโรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม จำนวน 5 โรงเรียน นักเรียนโรงเรียนละ 50 คน พร้อมคณะครูอาจารย์  เจ้าหน้าที่ รวมจำนวนทั้งสิ้น 300 คน กิจกรรมประกอบด้วย การเดินป่าศึกษาธรรมชาติ ร่วมปลูกป่า ณ อุทยานแห่งชาติทับลาน และเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนอำเภอวังน้ำเขียว 5 ฐานเรียนรู้ ได้แก่ การทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น  การทำ EM ball บำบัดน้ำในที่ลึก  การสกัดน้ำมันตะไคร้หอม  การเพาะพันธุ์เห็ด และการทำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ด  การทำลูกประคบสมุนไพร ศึกษาการนวดลูกประคบแผนโบราณ

        ผลการจัดกิจกรรม  นักเรียนที่เข้าร่วมให้ความสนใจอย่างมาก คณะอาจารย์ที่นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมให้ความเห็นว่าเป็นโครงการที่ดี นักเรียนนำไปทดลองทำเป็นอาชีพเสริมได้ และเป็นการเรียนรู้จากวิถีชีวิต ห้องเรียนธรรมชาติที่เติมเต็มจากบทเรียนในหลักสูตรได้อย่างมีคุณค่า

----------------------------------