ททท. พอใจยอดผู้ชมเทศกาลเที่ยวเมืองไทยเกินเป้า สร้างความสุข ความประทับใจ คืนรอยยิ้ม
วันที่ประกาศข่าว : 16 มิ.ย. 2553

                             การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  ประเมินกระแสตอบรับจากผู้เข้าชมงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ในปีนี้ได้รับความสนใจอย่างมาก รวมจำนวนผู้ชมทะลุเกินเป้าหมายของโครงการ คิดเป็น 210,637 คน เพิ่มสูงจากปีที่ผ่านมา 29.3% นับแต่วันแรกของการจัดงาน มีจำนวนผู้เยี่ยมชมกว่า 23,000 คน และเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจนถึงวันสุดท้ายของงาน มีจำนวนกว่า 69,000 คน  ส่งผลให้จำนวนเงินหมุนเวียน จากการใช้สอยภายในงานตลอดทั้ง 5 วันของการจัดงาน คิดเป็นจำนวนรวม 261.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 50.27  โดยจำแนกเป็นเงินหมุนเวียนที่เกิดจากการซื้อสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวประมาณ 159 ล้านบาท เป็นสินค้าอื่นๆ โดยเฉพาะสินค้า OTOP ประมาณ 41 ล้านบาท และค่าอาหารและเครื่องดื่มประมาณ 62 ล้านบาท

                            ทั้งนี้ ในจำนวนผู้เข้าชมงานปีนี้ ได้รับความสนใจจากกลุ่มเยาวชนจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่เข้ามาเป็นหมู่คณะ รวม 11 สถาบัน จำนวนกว่า 2,100 คน สะท้อนให้เห็นว่ารูปแบบของการจัดงานให้ประโยชน์ในแง่การศึกษาเรียนรู้ได้อย่างดี โดยเฉพาะในมิติของการอนุรักษ์วิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่น ดังจะเห็นได้จาก ผลการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่จัดขึ้นในโซนต่างๆ  ภายในงาน   พบว่า  โซนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทย 5 ภาค เป็นที่ประทับใจอย่างมาก รองลงมาคือโซนอาหารประจำภาค โซนสินค้าบริการทางการท่องเที่ยว  โซนผลงาน 50 ปี ททท. โซนท่องเที่ยวเชิงนิเวศและผจญภัย  โซนท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ ตามลำดับ

                             อีกทั้งผลสำรวจถึงภาพลักษณ์และผลที่ได้จากการจัดงาน  ผู้ตอบแบบสอบถามกว่าร้อยละ 30   เห็นด้วยอย่างยิ่งว่าการจัดงานสามารถสร้างบรรยากาศความเป็นไทย  ช่วยกระตุ้นความรักความสามัคคี อย่างได้ผล  นอกจากนั้นการจัดงานยังประสบผลสำเร็จในการสร้าง “ความสุขและความพึงพอใจ” ซึ่งพบว่าเกือบ ร้อยละ 70 ของผู้เข้าชมงาน มีความสุข  ความอิ่มเอมใจ และความประทับใจจากการเข้าชมงานครั้งนี้   

 

                 

 ----------------------------------------------------------